Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Nye gebyrsatser fra 1. januar 2019

Forskrift om gebyr ved Norges utenriksstasjoner regulerer gebyrene ambassaden bruker. Gebyrene omregnet til lokal valuta kan bli endret ved større kursendringer.

 

Justerte gebyrer ved norske utenriksstasjoner - fra 1. januar 2019

Behandlingen av følgende gebyrpliktige tjenester

Gebyrets   størrelse

 

NOK

THB

A. Pass,   utlendingssaker og statsborgerskap  

   

1. Utstedelse av vanlig reisepass (politipass)

a) for personer over 16
  b) for personer under 16

 

           450
           270

               

1 800
1 100

2. Tjenester etter utlendingsforskriften

 

Se   § 2

 

3. Behandling av søknad om statsborgerskap etter statsborgerforskriften

Se   § 2

 

 

 

 

B.   Sjøfartssaker

   

1. Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsbevis etter sjøloven § 5 tredje ledd

565

2 200

2. Utstedelse av midlertidig farts- eller   sikkerhetssertifikat eller påtegning om forlenget gyldighet for sertifikat etter forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger § 37 (gjelder for lasteskip, passasjerskip, lektere, flyttbare innretninger og dessuten for fiskefartøy med største lengde 15 meter eller mer) 

565

2 200

3. Bekreftelse av å ha mottatt komplett søknad om   midlertidig tjeneste i sertifikatpliktig stilling (Certificate of Receipt of   Application - CRA) etter forskrift 22.   desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater   for sjøfolk § 86

565

2 200

 

 

 

C. Økonomisk bistand
  Lån eller bistand ved pengeoverføringer

   

10 % av beløpet, men ikke mindre enn

og ikke mer enn

300

5   000

1 200

19 200

 

 

 

D.   Notarialforretninger
Utstedelse av attester og bekreftelse av underskrifter

385 1 500

 

 

 

E. Utstedelse   av midlertidig nasjonalitetsbevis for luftfartøy etter luftfartsloven § 3-14, jf. § 3-9

3 390 13 500

 

   

F. For bistand i kommersielle saker utover fem timer kan det kreves følgende timesats:  

Alle oppdrag skal kostnadsberegnes og oversendes   oppdragsgiver for godkjenning før arbeidet påbegynnes.

1 130

4 500

 

 

 

 G.   Tilleggsgebyr og dekning av ekstra utgifter

Se   §§ 3 og 4