Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Innsynsrett og klagerett

Etter Forvaltningsloven, er det kun den som er part i saken som har innsynsrett og klagerett.

I henhold til Forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e, er det kun den som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder, som anses som part i saken.

Det er altså bare søker som kan få vite hvordan status i saken er, hva vedtaket går ut på og eventuelt klage på et avslag.

Andre enn søker kan opptre som fullmektig, få innsyn i saken og eventuelt klage på vegne av søker, etter å ha fått skriftlig fullmakt fra søker, jfr. Forvaltningsloven § 12 fjerde ledd.

Skjema for skriftlig fullmakt