Giftemål ved ambassaden

Ambassaden i Dar es Salaam har borgerlig vigselsrett.

Betingelsene for å gifte seg ved en norsk utenriksstasjon er de samme som gjelder for inngåelse av ekteskap i Norge. Det er imidlertid en betingelse at minst en av brudefolkene må være norsk statsborger og at ingen av dem er borger av den stat der ambassaden befinner seg.

Vielsene ved ambassaden i Dar es Salaam foregår ved kanselliet i arbeidstiden, mandag til torsdag mellom kl. 7:15 og kl. 15:00 eller fredag mellom kl. 07:15 og kl. 13:45.  Tidspunktet for vielsen må være avtalt god tid i forveien.

Prøving av vilkårene for å inngå ekteskap foretas ved folkeregister i Norge.  For brudefolk som er bosatt i utlandet, skal prøvingen foretas av folkeregisteret på en av partenes siste registrerte bosted i Norge.  Partene blir bedt om å fylle ut skjemaet Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene, samt vedlegge fødselsattester og forlovererklæringer.

Om noen av partene har vært gift før, må det legges ved bevis for at det tidligere ekteskapet har opphørt.  Er en av partene utenlandsk statsborger,  kreves ekteskapsattest/"Certificate of no impediment to marriage".  Denne attesten forteller at det etter hjemlandets lov ikke er noe til hinder for at han eller hun inngår ekteskap.

De utfylte papirene sendes tilbake til folkeregisteret. Prøvingen tar normalt 1-2 uker.  Når prøvingen har funnet sted, utsteder folkeregisteret et dokument som kalles "Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselbok".  Dokumentet bes sendt ambassaden i original i god tid slik at det er ambassaden i hende helst 2 uker før selve vigselsdagen.  Når ambassaden har mottatt dokumentet, klargjør ambassaden de nødvendige vigselspapirer.

Merk: Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder.