Ledige praktikantplasser for høst 2019 og vår 2020

Praktikanter 2018-2019 - Photo:Karen-Emilie Asla
Praktikanter høst 2018: Gyda Prestvik og Marianne Areng.  Praktikanter vår 2019: Ragna Sørlundsengen og Nora Løken.  Foto: Karen-Emilie Asla

Er du student og interessert i norsk utenrikspolitikk, Afrika og/eller utviklingsspørsmål? Da kan et praktikantopphold ved Norges ambassade i Dar es Salaam være det du ser etter. Vi tilbyr nå praktikantopphold med varighet på inntil 6 måneder for høsten 2019 og våren 2020. Søknadsfrist 11.03.2019.

Om ambassaden

I flere tiår har Tanzania vært et av de viktigste landene for norsk utviklingssamarbeid. De siste årene har landet også fått store norske private investeringer. Tanzania har ambisjoner om å bli et mellominntektsland innen 2025, noe Norge støtter. Landet har en av Afrikas raskest voksende økonomier, men står samtidig overfor store utfordringer knyttet til blant annet fattigdomsbekjempelse, bærekraftig økonomisk vekst, tilgang på energi, helse, utdanning og vern av menneskerettighetene. Dette gjør ambassaden til et spesielt interessant og lærerikt sted å tjenestegjøre.

Hovedsatsningsområdene for Norges bilaterale utviklingssamarbeid med Tanzania er energi, nasjonalressursmobilisering gjennom skattereform og bedre offentlig finansforvaltning, bærekraftig petroleumsforvaltning, klima, miljø og skog. Olje og Skatt for utvikling, klima/miljø/skog og privat sektor. Ambassaden er samtidig involvert i arbeid knyttet til styresett, menneskerettigheter og regionalt samarbeid. Den politiske dialogen med myndighetene og samarbeid om multilaterale og regionale spørsmål er viktige oppgaver for ambassaden. Tanzania er et av landene som har innført «Ett FN», og ambassaden har tett kontakt med FN-organisasjonene og utviklingsbankene.

Som følge av den økte interessen for Tanzania fra norsk privat sektor har arbeidet med å forbedre rammevilkårene for næringslivet, bistå norske selskaper og fremme samarbeid mellom privat og offentlig sektor blitt høyt prioriterte oppgaver for ambassaden.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene på ambassaden er svært varierte, og praktikantene blir veiledet av erfarne kolleger i et flerkulturelt og utfordrende arbeidsmiljø. De mest sentrale læringsoppgavene for en praktikant ved ambassaden i Dar es Salaam er:

 • Delta i ambassadens team med ansvar for oppfølgingen av Norges utvikling- og næringsfremmende samarbeid med Tanzania.
 • Delta i eksterne møter med ambassadens samarbeidspartnere, andre giverland, FN-organisasjoner, representanter fra myndighetene, m.m.
 • Politisk analyse og rapportering om aktuelle saker knyttet til Norges engasjement i Tanzania.
 • Kommunikasjon utad via nettsted og sosiale medier.
 • Bistå i å organisere sosiale og sportslige arrangementer.
 • Bistå i organiseringen av politiske besøk og møter ved ambassaden.
 • Delta i andre av ambassadens oppgaver ved behov.

Aktuelle kandidater må

 • Ha norsk statsborgerskap og være medlem av folketrygden.
 • Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/).
 • Ha påbegynt et studium. Dersom vedkommende har fullført en grad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har intensjon om å videreføre studiet etter praktikantoppholdet.
 • Ha god formuleringsevne på norsk og engelsk vil vektlegges.
 • Utdanning/arbeidserfaring fra kommunikasjon, jus, økonomi, samfunnsvitenskap, klimaspørsmål, menneskerettigheter og bistand/utviklingssamarbeid generelt.
 • Ha interesse for Afrika og/eller utviklingsspørsmål, samt utenrikstjenesten. Erfaring fra Afrika, og i noen grad internasjonal erfaring fra andre deler av verden, vil bli tillagt vekt.
 • Ha gode samarbeidsevner, være fleksibel, sosial og utadvendt, ha stor arbeidskapasitet og være selvstendig.

Søknadsinfo

Vi ber søkere skrive 1-2 sider der de svarer på «Hvordan kan Norge best bidra til å fremme utvikling og styrke vernet av menneskerettighetene i Tanzania?». Bruk 12pkt skrift og Times New Roman.

Søknad, essay, CV og karakterutskrifter sendes ambassaden (emb.daressalaam@mfa.no) snarest mulig, og ikke senere enn 11.03.2019. Merk søknaden «Studentpraktikant Dar es Salaam 2019/2020».

Praktiske forhold

Praktikantoppholdet er ikke lønnet, men studenten vil få et månedlig stipend (kr 9.500 per 01.03.2019). Praktikantene må selv ordne de praktiske forholdene ved oppholdet og dekke alle utgifter knyttet til reise, vaksiner, reiseforsikring og bosted. Ambassaden vil bistå med å skaffe visum for oppholdet.

Studentpraktikanten er ikke ansatt ved ambassaden og har derfor ikke samme rettigheter til ferie som andre ansatte. Praktikanten får derimot fri på de samme helligdagene som ambassadens øvrige ansatte.

Vi åpner for to praktikanter høsten 2019, og to praktikanter våren 2020. Høstpraktikantene begynner i starten av august og jobber til starten av februar, og vårpraktikantene begynner i starten av februar og slutter i starten av august.

Spørsmål om oppholdet kan rettes til ambassaderåd Britt Hilde Kjølås britt.hilde.kjolas@mfa.no. Du kan også ta kontakt med de nåværende praktikantene Ragna (ragna.sorlundsengen@mfa.no) eller Nora (nora.bye.loken@mfa.no)

Du kan finne mer informasjon om praktikantordninga her.
Du kan finne mer informasjon om reiseinformasjon til Tanzania her.