Søknad om norsk personnummer

Informasjon om søknad om norsk personnummer og/eller statsborgerskap for barn som er født i utlandet

Statsborgerskap
Undernevnte informasjon gjelder i alle saker der barn er født i utlandet av en eller to norske foreldre, også i surrogatsaker.

Barn født etter 01.09.2006 som har norsk far eller mor (slik disse defineres i Barneloven) er automatisk norsk statsborger. Dette trenger man ikke søke om. Skal imidlertid fødselen registreres hos norsk folkeregister, og/ eller skal barnet ha norsk pass, må det først søkes om norsk fødselsnummer. Søknaden sendes Skatteetaten via ambassaden. Følgende dokumenter må vedlegges søknaden:

  • Original fødselsattest med apostille, oversatt til norsk eller engelsk
  • Kopi av mors pass - kopi tas på ambassaden
  • Kopi av fars pass - kopi tas på ambassaden

Skjema for erkjennelse av farskap må fylles ut i de tilfeller foreldrene ikke var gift på fødselstidspunktet, eller ekteskapet ikke er registrert i Norge. Les mer under. Hvis foreldrene er gift med hverandre og ekteskapet er registrert i Norge, anerkjennes farskapet automatisk etter Barneloven. Hvis foreldrene ikke er gift med hverandre, eller ekteskapet ikke er registert i norsk folkeregister, kreves en særskilt anerkjennelse av farskap for at norsk mann skal kunne anerkjennes som juridisk far. Farskapserkjennelse foretas på NAV kontor i Norge (hvis denne fremgangsmåten velges, må skjemaet så sendes ambassaden i original for videre saksbehandling og mors underskrift), eller i utlandet ved personlig frammøte av begge foreldre på ambassaden. Dette gjøres på fastsatt skjema IA 55-00.10 (bokmål) (nynorsk) (engelsk) .

I de tilfellene der barnets utenlandske mor allerede er gift med en annen, vil den utenlandske ektefellen automatisk anerkjennes som far. I så fall må farskapet overføres fra utenlandsk juridisk far til norsk biologisk far. Det samme skjemaet som nevnt ovenfor benyttes. I tillegg må den opprinnelige, utenlandske faren akseptere overføringen, som også må godkjennes av norske myndigheter (herunder NAV). I slike tilfeller vil man på norsk side vanligvis kreve DNA-prøve. Ambassaden kan gi ytterligere opplysninger om prosedyren. Barn født utenfor ekteskap før 01.09.2006 med en norsk og en utenlandsk forelder blir ikke automatisk norsk statsborger. I disse tilfellene må man melde fra om ønske om erverv av norsk statsborgerskap og deretter søke om fødselsnummer og pass. Ta i så fall kontakt med ambassaden for innlevering av dette skjemaet med tilhørende dokumentasjon. Farskap erkjennes i tillegg på fastsatt skjema som nevnt ovenfor. Melding om ønske om erverv av statsborgerskap og søknad om fødselsnummer er uten gebyr. Ambassaden kan dog ta gebyr for kopiering og legalisering av dokumenter som skal sendes med søknaden.

VIKTIG! Barn som er født etter 01.09.2006 med norsk mor eller far vil ikke kunne få visum i utenlandsk pass da det automatisk er norsk statsborger og derfor skal ha norsk pass. Planlegges det reise til Norge må foreldrene ordne med norsk pass før denne reisen kan gjennomføres. Barn som er født før 01.09.2006, med en norsk forelder gift med den andre utenlandske forelder, vil heller ikke kunne få visum i utenlandsk pass. Også disse barna er automatisk norske borgere og må således reise til Norge på norsk pass. Ambassaden utsteder ikke visum til Norge for norske statsborgere.