Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Søknad om pass

Nordmenn bosatt på Sri Lanka, som ønsker å søke om nytt pass, må søke personlig ved ambassaden i Colombo.

I nødsituasjoner kan man komme utenfor åpningstiden – forutsatt forhåndsavtale. Ettersom de maskinlesbare passene ikke utstedes ved ambassaden, men via politiet i Oslo, er det viktig at søker leser nøye gjennom fremgangsmåten. Søknader som ikke er fullstendige, kan dessverre ikke bli behandlet.

Prosess for søknad om pass:

Pass for voksne over 18 år

 • Søker møter personlig på ambassaden/generalkonsulatet og fyller ut søknadsskjema (GP-7059 B/N).
 • Søker undertegner skjemaet med svart penn.
 • Søker leverer 2 passfoto som leveres sammen med skjemaet. Se krav til foto her.
 • Søker må fremvise nåværende pass.
 • Biometriske data (bilde/fingeravtrykk/signatur) tas opp.
 • Søker betaler passgebyr.

For barn under 18 år, må i tillegg til ovennevnte, også vedlegges:

 • Søknadsskjema (GP7059 B/N) fylles ut og 2 passbilder leveres inn. Se krav til foto her.
 • Begge foreldre (verger) må signere på søknadsskjema (dersom begge foreldre ikke kan møte må det leveres skriftlig samtykke av den av foreldrene som ikke møter).
 • Foreldres pass eller annet identitetsbevis må medbringes (stasjonen tar kopi av disse).
 • Søkers nåværende pass må medbringes.
 • Ved førstegangsutstedelse må det fremlegges personnummer, se mer informasjon under "personnummer" nede i teksten.

Betalingsform: Passgebyr må betales på forhånd til bankkonto: 01-1190407-02 (Standard Chartered Bank). Informasjon om gebyr for utstedelse av pass finner du her. MERK: Eventuelle bankgebyrer utover passgebyret må dekkes av betaleren.

Pass blir utstedt på bakgrunn av de navneopplysninger som til enhver tid fremkommer i Folkeregisteret. Dersom det foreligger forskjell mellom den informasjon søker fremlegger og den informasjon som fremkommer i Folkeregisteret informeres det om at søker på eget initiativ må ordne dette.

Informasjon om gebyr for utstedelse av pass finner du her.

Gyldighetstid for pass:

Barn yngre enn 5 år: 2 års gyldighet

Barn mellom 5 og 10 år:3 års gyldighet

Barn mellom 10 og 16 år: 5 års gyldighet

Over 16 år: 10 års gyldighet

Ved tapt eller stjålet pass
Hvis du blir frastjålet eller taper ditt pass må tapet straks meldes til stedets politimyndighet. Be om å få en bekreftelse på anmeldelsen. Kontakt så ambassaden i Colombo for å søke om nytt pass. Dersom det haster kan man søke om nødpass. Søker må møte personlig ved ambassaden grunnet pålagt opptak av biometri. Se informasjon om krav til dokumentasjon ovenfor. I tillegg må politierklæring om tap vedlegges.

Srilankiske myndigheter vil kreve at man også søker om nytt visum eller utreisevisum. Dette kan man søke om hos Department of Immigration and Emigration (DIE)

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?
Vanlige pass produseres i Norge, og det vil ta ca 2-3 uker før passet er klart for avhenting ved utenriksstasjonen.

Avhenting
Når maskinlesbart pass er ferdig utstedt, vil det bli sendt til ambassaden i Colombo. Ambassaden vil kontakte deg så snart det nye passet er ankommet. 

Personnummer
For å få norsk pass må man ha personnummer. Personnummeret tildeles av Skatteetaten, og saksbehandlingstiden blir oppgitt til normalt ca. 6 uker. I perioder kan saksbehandlingen ta noe lengre tid.

Tilsagn om personnummer skjer i form av melding til ambassaden som deretter vil kontakte søker. Det er ikke mulig å søke om personnummer og pass samtidig. Dette fordi alle norske borgere må ha registrert personnummer i Folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres ved utenriksstasjonen.

Søknad om personnummer fremmes ved utenriksstasjonen og gis normalt kun dersom man skal søke om pass.

Følgende må fremlegges for stasjonen dersom barnet er født etter 01.09.2006:

 • Søknad, der begrunnelse for ønske om personnummer fremkommer.
 • Original fødselsattest der foreldres identitet tydelig fremkommer. Papirene må være legalisert av Sri Lankas Utenriksdepartement.
 • Foreldres pass eller andre identitetsbevis, som stasjonen tar bekreftet kopi av.
 • Ambassaden sender søknaden til Skatteetaten på vegne av søker og tar kontakt med søker straks vedtak om personnummer er mottatt.

NB: I henhold til Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige of faktiske forhold som finner sted i utlandet, fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2007, kreves det DNA-test av barn og mor i forbindelse med tildeling av personnummer for barn født i Sri Lanka. Se link til instruksen her.

Etter at søknad er mottatt hos Skatteetaten vil de sende brev til den norske forelder (til folkeregistrert adresse) angående DNA-test av mor og barn.

Gebyr for DNA-test betales av foreldre og betalingsmetode fremkommer i brevet fra Skatteetaten. Så snart avgiften for DNA-test er betalt sender Skatteetaten DNA-testutstyr til ambassaden.

Ambassaden tar så kontakt via e-post eller telefon for å sette opp et tidspunkt for testen. Testen utføres på ambassaden i Colombo. Det gjøres oppmerksom på at personene som det skal tas DNA-test av, ikke må innta mat eller drikke de siste 30 minutter før testen.

DNA testen blir sendt til Oslo Universitetssykehus HF i Norge for analyse, som oversender informasjon om resultatet til Skatteetaten.

Dersom DNA resultatet bekrefter slektskap mor/barn blir søker tildelt et norsk personnummer.

Dersom foreldrene ikke er gift, eller om ekteskapet ikke er registrert i Det sentrale folkeregister, må far også fylle inn Skjemaet NAV 55-00.10 - "Erkjennelse av farskap". Dersom mor er utenlandsk statsborger (og ikke registrert i Det sentrale folkeregister) må hun i disse tilfellene også dokumentere sin sivile status.

NB: Det kreves personlig oppmøte ved søknad om personnummer for barn. Om dette ikke er mulig må det fremlegges tilstrekkelig bekreftet bevis på at begge foreldre samtykker til å søke om personnummer og pass for barnet og det må fremlegges pass eller identitetsbevis fra begge foreldre.

Dersom begge foreldre ikke har foreldreansvar må det fremlegges dokumentasjon på hvem som har foreldreansvaret. For foreldre som er eller har vært gift er det tilstrekkelig å fremlegge vielsesattest. Er foreldreansvaret ved skilsmisse eller separasjon fastsatt ved dom, vedtak eller avtale, skal dette dokumenteres gjennom kopi av dom, vedtak eller avtale, evt. ved utskrift fra folkeregisteret i bostedskommunen. Når foreldrene ikke er gift skal bekreftelse på foreldreansvaret dokumenteres gjennom kopi av dom eller liknende.

For mer opplysninger kan Skatteetaten også kontaktes direkte. Kontaktopplysninger er:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo
Tlf: +47 800 80 000
e-post: [email protected]