Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Airport traveller drawing - Photo:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Updates on travel restrictions for travellers to Norway with effect from 5 July

From 5 July, travellers to Norway from Singapore and Taiwan with flight transit in green countries will no longer have to serve travel quarantine at a quarantine hotel, but will be allowed to serve travel quarantine either at their home or at another suitable place of residence. Fully vaccinated individuals and those who have recovered from COVID-19 in the past six months are exempt from entry quarantine duty provided that they can document their status on the Norwegian COVID-19 certificate and/or in a verifiable COVID-19 certificate that is connected to the EUDCC gateway.

| Embassy - Travel Information

NORSK

Pressemelding 02.07.2021: Det globale reiserådet oppheves for EØS/Schengen og enkelte land utenfor EU fra 5. juli

For reisende til Singapore fra Norge

Mandag 5. juli opphevet Utenriksdepartementet reiserådet for land i EØS/Schengen og Storbritannia. Reiserådet ble samtidig opphevet for enkelte land og områder på EUs såkalte tredjelandsliste, herunder Singapore og Taiwan.

Ambassaden gjør oppmerksom på meget strenger innreiseregler (korttidsbesøkende fra Norge har ikke mulighet til å reise til Singapore). Se UDs reiseinformasjon om Singapore og Taiwan/Kina.

For reisende til Norge fra Singapore

Den 5. juli introduserte Norge fargekoden «lilla» for trygge tredjeland og områder, herunder Singapore og Taiwan. Se Helsenorge.no - Reiser til og fra utlandet for siste oppdaterte informasjon om innreiseregler.

Noen hovedregler (per 07.07.2021, ambassaden viser til at reglene kan endres og at ambassaden ikke kan holdes ansvarlig for fremtidige endringer):

 1. Hovedregelen for reisende [1] fra lilla land med mellomlanding i grønne land, er reisekarantene i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted i minst 7 døgn.
 2. Fullvaksinerte med siste dose tatt for mer enn en uke siden, og personer som har gjennomgått COVID-19 det siste halvåret, har fritak for innreisekarantene gitt at de kan dokumentere statusen i norsk koronasertifikat og/eller i et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning. Informasjon om koronasertifikat finnes her.
 3. Vaksinerte med kun én dose tatt for mer enn tre uker siden, kan teste seg ut av karantenen tre dager eller mer etter innreise, gitt at de kan dokumentere vaksinedosen i norsk koronasertifikat og/eller i et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning [2].
 4. Uvaksinerte over 18 år kan teste seg ut av karantenen syv dager eller mer etter innreise [2]
 5. Uvaksinerte under 18 år kan teste seg ut av karantenen tre dager eller mer etter innreise [2]. 
 6. Lettelser i innreiseregler for familie- og kjærestebesøk iht gitte kriterier.

Reisende oppfordres til å holde seg løpende oppdatert på siste utvikling i reiseråd og regelverk før avreise. Reglene kan endres fort og uten forvarsel.

[1] Reisende viser til norske borgere, personer som allerede er innvilget innreise til Norge, utlendinger med fast bostedsadresse i Norge.

[2] Dersom PCR testen er negativ kan reisekarantenen avsluttes. Testsvaret må kunne dokumenteres.

ENGLISH

Press release 05.07.2021:Global travel advice rescinded for the Schengen area/EEA and certain countries outside the EU from 5 July

For travellers to Singapore from Norway

On 5 July, Norway rescinded its official travel advice for the EEA/Schengen area and the United Kingdom as well as countries on the EU’s third country ‘safe list’, including Singapore and Taiwan.

Please be aware of very strict entry regulations (tourists are still not approved for travel to Singapore). Read here for MFA Norway’s travel information (only in Norwegian) for Singapore and Taiwan/China.

For travellers to Norway from Singapore

On 5 July Norway introduced a new colour code “purple” for safe third countries, including Singapore and Taiwan. Please see Helsenorge.no – International travels for the latest updates regarding entry regulations.

Some of the main regulations (as of 07.07.2021, please be aware that the regulations may change and that the Embassy cannot be held responsible for future changes):

 1. As a rule of thumb for travellers [1] from purple countries with flight transit in green countries, the travel quarantine duty period is at least 7 days either in your own home or at another suitable place of residence.
 2. Fully vaccinated individuals with the last vaccination shot taken more than one week ago, and those who have recovered from COVID-19 in the past six months, are exempt from travel quarantine duty provided that they can document their status in the Norwegian COVID-19 certificate and/or in a verifiable COVID-19 certificate that is connected to the EUDCC gateway. Information about the COVID-19 certificate here.
 3. Vaccinated individuals with only one vaccination shot taken more than three weeks ago, may test themselves out of the travel quarantine 3 days or more after entry, provided that they can document their status in the Norwegian COVID-19 certificate and/or in a verifiable COVID-19 certificate that is connected to the EUDCC gateway [2].
 4. Individuals without COVID-19 vaccine above 18 years may test themselves out of the travel quarantine 7 days or more after entry [2].
 5. Individuals without COVID-19 vaccine below 18 years may test themselves out of the travel quarantine 3 days or more after entry [2].
 6. Romantic partners and other family members that meet certain requirements (only in Norwegian) may travel to Norway.

Travellers are strongly encouraged to keep updated on the latest travel restrictions before travelling, as regulations may change without warning.

[1] Travellers refers Norwegian citizens, someone who is already allowed to enter Norway, someone who is living in Norway.

[2] If PCR-based test result is negative, the travel quarantine can be ended. You must be able to document the test result.