Srbija u srcu jednog Norvežanina

Nakon preko 100 poseta Srbiji, Olav Goberg je napisao knjigu „Srbija u srcu jednog Norvežanina – priče iz Srbije”

„Me­ni je mno­go dra­go da sam deo bit­nog po­sla za kul­tu­ru u Nor­ve­škoj”. Ovim rečima je Goberg na tečnom srpskom otvorio knji­ževno veče sredinom novembra u Oslu u or­ga­ni­zo­va­lo Srp­sko dru­štvo „Ras”na kome je premijerno predstavio svoju knjigu u prevodu dr Zo­ri­ce Mi­tić.

Na svojih 87 stranica, knjiha nam donosi zanimljive detalje o strancu u nepoznatoj zemlji koja ga magijski privlači, ali i plaši. Ipak, on joj se predaje i doživljava najlepšu životnu bajku. Kao neko ko je preko 100 puta posetio Srbiju, organizovao razne posete, programe razmene i sl, Olav je shvatio da je da Sr­bi­ja na Za­pa­du ima imidž ko­ji je u ne­kim slu­ča­je­vi­ma pot­pu­no u ras­ko­ra­ku sa stvar­no­šću te je stoga hteo da napi­še knji­ga kao svoj do­pri­nos pro­me­ni te sli­ke.

„Putovao sam po celom svetu, ali Srbija je definitivno moja druga domovina. Ona mi je pomogla da neke životne stavove odbacim, da neke navike promenim, da shvatim da može da se živi i na drugačiji način”, rekao je Goberg.

U knjizi se do­ta­kao te­me dru­štva i na­pi­sao da su „Sr­bi ve­o­ma so­ci­jal­na bi­ća i mo­žda je ovo oblast u ko­joj se na­še kul­tu­re naj­vi­še raz­li­ku­ju. Ta­mo gde se mi za­tva­ra­mo u so­bu da bi­smo pro­na­šli re­še­nje ne­kog pro­ble­ma, Sr­bi če­sto tra­že dru­štvo da bi po­sti­gli isto”. On is­ti­če tra­di­ci­o­nal­no srp­sko go­sto­prim­stvo, a u odelj­ku o vre­me­nu is­ti­če raz­li­ku i ka­že:

„Mi sa se­ve­ra vo­li­mo da pra­vi­mo de­talj­ne i du­go­roč­ne pla­no­ve o to­me ka­ko će­mo da ras­po­la­že­mo vre­me­nom, mi smo mo­no­hro­ni, vo­li­mo da ra­di­mo sa­mo jed­nu stvar u od­re­đe­nom tre­nut­ku, ni­smo u sta­nju da ra­di­mo vi­še stva­ri isto­vre­me­no, kao Sr­bi”. Autor se ba­vio poj­mo­vi­ma: mo­ba, sla­va, ra­ki­ja, ali se do­ta­kao i tra­gič­ne NA­TO agre­si­je 1999. go­di­ne. Kon­sta­tu­je da Sr­bi me­nja­ju pla­no­ve ako „is­ko­či” ne­što va­žno i za­ni­mlji­vo. „Ni­sam ni­ka­da do­ži­veo kod Sr­ba da im baš sad ne od­go­va­ra da im do­đem u po­se­tu.” Nor­ve­ža­nin ko­ji se ba­vi tu­ri­zmom u Sr­bi­ju je do­veo mno­go svo­jih su­na­rod­ni­ka. 

Ljubav prema Srbiji je preneo i na svoje tri ćerke Toril, Ingun i Siri koje su mu najpre tražile da im priča o Srbiji, a zatim i same počele da dolaze. 

Goberg priznaje da mu se ne sviđa što Srbi dolaze toliko u Norvešku zbog načina na koji žive tamo. Naime, on smatra da dobra plata nije garancija za dobar život i da je društveni život u Srbiji mnogo bolji nego u Norveškoj.