Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Kalemegdan - Photo:Foto: Anastasija Kuznecova
Foto: Anastasija Kuznecova

Praktikantopphold ved ambassaden i Beograd

Er du interessert i å lære mer om utenrikstjenesten og være med når norsk utenrikspolitikk omsettes i praksis? Den norske ambassaden i Beograd søker en ny studentpraktikant for høsten 2020. Praktikantoppholdet varer i cirka seks måneder, med tiltredelse i august. Søknadsfristen er fredag 6. mars.

Om Ambassaden

Ambassaden i Beograd ivaretar Norges forbindelser med og interesser i Serbia, Montenegro og Nord-Makedonia. Ambassaden er en mellomstor stasjon med 19 ansatte hvorav 6 er utsendte.

Målsetning med praktikantordningen

Hensikten med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under løpende veiledning fra ambassadens ansatte vil studentpraktikanten ta del i ambassadens virksomhet. Det legges vekt på at praktikanten skal få en bred innsikt i hvordan en utenriksstasjon fungerer.

Praktikanten vil ta del i et stort spekter av ambassadens faglige og praktiske oppgaver:

  • Delta på og rapportere fra møter om politikk, kultur og næringsliv.
  • Forberede og gjennomføre prosjekter/arrangementer innen presse, kultur og informasjon.
  • Foreta informasjonsinnhenting og utarbeide rapporter på ulike samfunnsområder.
  • Delta i arbeidet med oppdatering av ambassadens hjemmeside og publisering på sosiale medier.
  • Administrative arbeidsoppgaver tilknyttet den daglige driften av ambassaden.

Kvalifikasjoner

Det er en forutsetning at praktikanten er norsk statsborger og medlem i folketrygden, samt at vedkommende ikke har vært praktikant ved en norsk utenriksstasjon før.

Søkere må ha gode formidlingsevner på engelsk og norsk. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er viktig. Det forutsettes kjennskap til bruk av IKT- og web-verktøy. Det vil bli lagt vekt på relevant faglig bakgrunn, herunder politikk, økonomi og samfunn, samt god skriftlig og muntlig formidlingsevne på både engelsk og norsk.

Kunnskap i serbisk språk og historie er en fordel, men ingen forutsetning. Dybdekunnskap og interesse relatert til Vest-Balkan, EU/NATO-integreringsprosesser, og samfunnsøkonomiske forhold i regionen vil bli tillagt vekt. 

For øvrig vises det til UDs retningslinjer for studentpraktikant-ordningen som finnes her. Søker må være under relevant utdannelse ved et godkjent lærested, fortrinnsvis med avsluttet bachelorgrad, og ikke tidligere vært studentpraktikant i utenrikstjenesten.

Praktiske opplysninger

Praktikantplassen er ikke lønnet, men det vil bli gitt et stipend til dekning av boutgifter og levekostnader. Stipendet kan kombineres med støtte fra lånekassen og det fastsettes i forhold til UDs gjeldende satser for levekostnader i landet, som utgjør per i dag 11 250 NOK pr mnd.

Praktikantoppholdet kan kvalifiseres for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon om dette besøk https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus.

Praktikantene er selv ansvarlige for utgifter forbundet med reise til og fra Beograd. Videre viser det til UDs betingelser og retningslinjer for studentpraktikantordningen

Søknadsinformasjon

Kortfattet søknad med CV, eksamensutskrifter/vitnemål, attester, og annen relevant informasjon sendes i én PDF-fil til emb.belgrade@mfa.no. E-posten merkes med «Praktikant høst 2020 – ETTERNAVN FORNAVN» i emnefeltet.

Alle søkere vil få svar, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju via skype- eller telefon.

Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende praktikant, Ivana Mellingsæter-Jokić: ivana.mellingsaeter-jokic@mfa.no.