Studentpraktikant ved ambassaden i Beograd våren 2023

Vi gjør oppmerksom på at Covid-19-situasjonen og eventuell endring i reiseråd til Serbia vil kunne medføre at tilbud om studentpraktikantopphold for våren 2023 må kanselleres. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av oppstart vil ikke bli dekket i slike situasjoner. Søkere for høsten 2020 som fikk prosessen avbrutt grunnet Covid-19 oppfordres til å søke igjen.

Er du interessert i å lære mer om utenrikstjenesten og være med når norsk utenrikspolitikk omsettes i praksis? Den norske ambassaden i Beograd søker en til to nye studentpraktikanter for vårsemesteret 2023. Studentpraktikantoppholdet varer i inntil seks måneder, med oppstart medio/ultimo februar. Søknadsfristen er mandag 24.oktober 2022 kl. 13:00. 

Om ambassaden 

Ambassaden i Beograd ivaretar Norges forbindelser med og interesser i Serbia, Montenegro og Nord-Makedonia. Ambassaden er en mellomstor utenriksstasjon med totalt 19 ansatte hvorav 6 er utsendte. 

Målsetning med studentpraktikantordningen 

Hensikten med studentpraktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under løpende veiledning fra ambassadens ansatte vil studentpraktikanten ta del i ambassadens daglige virksomhet. Det legges vekt på at studentpraktikanten skal få en bred innsikt i hvordan en utenriksstasjon fungerer. 

Studentpraktikanten vil ta del i et stort spekter av ambassadens faglige og praktiske oppgaver: 

  • Delta på og rapportere fra møter om politikk, samfunn, kultur og næringsliv. 
  • Forberede og gjennomføre prosjekter/arrangementer. 
  • Følge opp ambassadens utviklingssamarbeid med prosjektpartnere. 
  • Foreta informasjonsinnhenting og utarbeide rapporter på ulike samfunnsområder. 
  • Delta i arbeidet med kommunikasjon til publikum gjennom web/sosiale medier. 
  • Administrative oppgaver tilknyttet den daglige driften av ambassaden. 

Kvalifikasjoner 

Det er en forutsetning at studentpraktikanten er norsk statsborger og medlem i folketrygden, samt at vedkommende ikke har vært studentpraktikant ved en norsk utenriksstasjon før. Studentpraktikanter som har måttet avbryte studentpraktikantoppholdet som følge av Covid-19 kan likevel søke. 

Søkere må ha meget gode formidlingsevner på norsk og engelsk. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er viktig. Det forutsettes kjennskap til bruk av IKT- og web-verktøy. Det vil bli lagt vekt på relevant faglig bakgrunn, herunder politikk, økonomi og samfunn. 

Kunnskaper i serbisk språk, historie og samfunn er en fordel, men ingen forutsetning. Kunnskap om og interesse for Vest-Balkan og EU/NATO-integrasjonsprosesser vil bli tillagt vekt. Innsikt i Europas grønne giv, energispørsmål og/eller samfunnsøkonomiske forhold i regionen vil tillegges vekt.   

For øvrig vises det til UDs retningslinjer for ordningen med studentpraktikanter i utenrikstjenesten som finnes her.  Søker må være i et studieløp ved et godkjent lærested, fortrinnsvis mastergradsstudent. Kandidater med fullført bachelorgrad og som har til hensikt å ta en mastergrad kan søke. Kandidater med fullført mastergrad og som har til hensikt å ta en doktorgrad kan også søke. 

Praktiske opplysninger 

Studentpraktikantoppholdet er ikke lønnet, men det vil bli gitt et stipend til dekning av boutgifter og levekostnader. Stipendet fastsettes i forhold til UDs gjeldende satser for levekostnader i landet, som per i dag utgjør 12 000 NOK pr mnd. 

Studentpraktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon om dette besøk https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus. 

Studentpraktikanten er selv ansvarlig for utgifter forbundet med reise til og fra Beograd.  

Praktikantoppholdet er på maks. 6 måneder. Det er ønskelig at praktikantene tiltrer medio/ultimo februar. Endelig dato for tiltredelse og fratredelse fastsettes etter avtale. 

Søknadsinformasjon 

Kortfattet søknad med CV, eksamensutskrifter/vitnemål, attester, og annen relevant informasjon sendes i én PDF-fil til emb.belgrade@mfa.no innen 24. oktober 2022 kl. 13:00. E-posten merkes med «Studentpraktikant vår 2023 – ETTERNAVN fornavn» i emnefeltet. 

Alle søkere vil få svar og aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju via Teams. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til ambassadesekretær Stefan A. Sandstad på stefan.almehagen.sandstad@mfa.no innen onsdag 19. oktober. 

 

Her kan du lese om tidligere praktikanters erfaringer fra oppholdet i Beograd: