Forskrift om endring i forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden

I forskrift 13. mars 2020 nr. 287 om karantene mv. etter reise utenfor Norden gjøres følgende endringer:

Se endringene om karantene mv. etter reise utenfor Norden i forskrift 13. mars 2020 nr 287 på lovdatas nettsider her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-295