Muligheter for norsk næringsliv i Saudi-Arabia

Saudi-Arabia er den største økonomien i den arabiske verden og er et av G20-landene med høyest økonomisk vekst. Landet er avhengig av sine enorme oljeinntekter, men satser mer og mer på å diversifisere økonomien for å redusere oljens innvirkning på økonomien. Saudiske myndigheter investerer derfor store summer i helse, utdanning, infrastruktur og energi for at landets økonomi skal få flere bein å stå på. For å kunne utvikle en moderne økonomi er landet avhengig av utenlandsk kompetanse og produkter som også norske selskaper tilbyr.

OBS: Disse sidene er per juli 2018 under full oppdatering. Informasjonen på denne siden kan være utdatert.

Saudi-Arabia er medlem av tollunionen Gulf Cooperation Council (GCC) som omfatter alle landene på den arabiske halvøy (unntatt Jemen). 1. juli 2014 trådde en frihandelsavtale i kraft mellom EFTA og GCC. Denne avtalen fjerner toll på 99% av alle industrivarer og gir like vilkår ved offentlige anbudskonkurranser. Samtidig sikrer den bedre betingelser for handel med tjenester enn hva WTO gjør. Som følge av dette har Norge oppnådd bedre rettigheter ved handel med Saudi-Arabia enn det EU-landene har. Norske bedrifter har dermed fått et stort konkurransefortrinn i Saudi-Arabia.

Petroleum
Petroleumssektoren er veldig viktig for Saudi-Arabia og landets økonomiske utvikling beveger seg i takt med oljeprisen. Landet har tidligere først og fremst eksportert råolje. For å øke verdiskapningen i landet har myndighetene de siste årene satset mer på nedstrøms oljeindustri. Petrokjemiindustrien har dermed vokst mye og det delvis statlig eide Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) har blitt et av verdens største petrokjemiske selskaper.

Det saudiske oljemarkedet kan også være interessant for norske bedrifter ved at det satses mye på økt oljeutvinning. Håpet er at Enchanced Oil Recovery (EOR) skal bidra til å få mer ut av eksisterende oljefelt. Mange av feltene er gamle og det er mange år siden de ble utviklet. Bruken av gammel teknologi bidrar til å øke kostnadene. Det statlige saudiske oljeselskapet Saudi Aramco har derfor vist interesse for norsk teknologi og kunnskap for å videreutvikle landets oljeproduksjon.

Den kanskje største utfordringen for Saudi-Arabia er at økt innenlands energiforbruk reduserer oljeeksporten. Saudi Aramco ønsker derfor å øke landets gassproduksjon, særlig fra Rødehavet, for å dekke landets økte energietterspørsel. I motsetning til den Arabiske Gulf har Rødehavet felter på store dyp med høyt trykk. Dette er egenskaper Saudi Aramco har lite erfaring med, men hvor selskaper med erfaring fra norske forhold kan spille en nøkkelrolle.

Fisk og sjømat
Et nytt og voksende marked i Saudi-Arabia er fisk- og sjømatsmarkedet. Landet har en voksende middelklasse som etterspør stadig dyrere og finere mat. I tillegg sliter landet med en økende overvektig befolkning. Fokus på sunn mat har økt, og en stadig mer kvalitetsbevisst befolkning vil muligens gjøre at norsk sjømat vil bli ytterligere etterspurt. Mulighetene for økt fiskeeksport vil derfor være gode. Saudi-Arabia satser samtidig på å investere i fiskeoppdrettsanlegg for å dekke mesteparten av etterspørselen innenlands. På lang sikt vil det være store muligheter for norske fiskeoppdrettere i landet.

Fornybar energi
Saudi-Arabia har svært ambisiøse planer om å øke produksjonen av fornybar energi. Målet er at landet i 2032 ikke skal bruke noe av oljeproduksjonen på innenlands energiforbruk. Den økende etterspørselen av energi skal dekkes av gass, kjernekraft og fornybar energi. Saudiske myndigheter har lagt fram planer om å investere 109 mrd USD i ikke-fossile energikilder. Her ligger det en målsetting om en samlet kapasitet på 41 GW med solenergi og 9 GW med vindkraft. Ettersom i praksis all energi i dag kommer fra olje og gass har landet ingen erfaring med å bygge ut og drifte fornybare energikilder. Saudi-Arabia har penger og vilje til store investeringer. Mangel på kunnskap og teknologi kan være den største begrensningen for gjennomføringen. Dette vil gi store muligheter for norske selskaper innen solenergi og vindenergi.

Helse
Som et resultat av landets økonomiske framgang har helsesektoren i Saudi-Arabia opplevd en stor vekst. Bevilgningene til helsesektoren har blitt firedoblet de siste 10 årene og i statsbudsjettet for 2014 er det satt av USD 20 milliarder til helse. Ved inngangen av 2014 var det 132 sykehus og over 40 000 sykehussenger under bygging. De store investeringene i helsesektoren forventes å fortsette i årene som kommer. Ettersom det produseres lite medisiner og utstyr i Saudi-Arabia er landet svært avhengig av import fra utlandet for å få den kvaliteten på helsesektoren man ønsker.

Informasjonsteknologi
Saudiere er storforbrukere av kommunikasjonsteknologi og i 2012 var Saudi-Arabia ifølge Verdensbanken det landet i verden med flest mobilabonnementer per innbygger (1,9). Selv om markedet er stort har landet blant de høyeste telefonprisene i verden. Mye av årsaken er at mangel på konkurranse har presset opp prisene. Myndighetene har signalisert at de ønsker redusere mobilprisene i landet. En av løsningene kan være å åpne opp for flere aktører i markedet. Internettilbudet er også dårlig sammenlignet med andre land med like stort forbruk. Bredbånd er lite utbygd, men tatt i betraktning hvor stor kjøpekraften og internettbruken er, finnes det store muligheter også her.