Hvordan gjøre forretninger i Saudi-Arabia?

Det er gode muligheter i flere sektorer for norske foretak som ønsker å etablere seg i Saudi-Arabia, men etablering i markedet kan være ressurskrevende. Grundig forarbeid er nødvendig. Her finner du en kort oversikt over investeringsmuligheter, prosedyrer for selskapsetablering, relevant regelverk, kulturelle aspekter, samt kontaktinformasjon og linker til videre lesning.

OBS: Disse sidene er per juli 2018 under full oppdatering. Informasjonen på denne siden kan være utdatert.

Investere i Saudi-Arabia
Saudi-Arabia har blitt et stadig mer populært land å investere i for utenlandske investorer. Dette er et resultat av en rekke gjennomførte tiltak for å liberalisere og diversifisere landets økonomi. Tiltakene inkluderer blant annet skatteinsentiver for å tiltrekke utenlandsk investering og kunnskap, åpning av visse økonomiske sektorer (f.eks. gruvedrift, petrokjemi, gass, og telekommunikasjon) for utenlandsk investering, privatisering av statlige bedrifter, samt utvikling av en rekke økonomiske og industrielle byer.

En av milepælene i dette arbeidet var WTO-medlemskap, som Saudi-Arabia fikk i 2005. Verdensbanken kåret Saudi-Arabia sammen med UAE til de letteste landene i Midtøsten å drive forretninger i sin ”Ease of Doing Business”-rangering i 2013.

Sommeren 2014 annonserte saudiske myndigheter at de i løpet av våren 2015 vil åpne for utenlandsk direkte eierskap på børsen. Regelverket for dette er enda ikke klart, men det er trolig at åpningen vil bli strengt regulert. Reformen vil gjøre det lettere å tiltrekke seg utenlandsk kapital og Saudi Arabias finansmarked vil bli mer moderne. 

I år 2000 implementerte Saudiske myndigheter også ”The Foreign Investment Act” som del av en strategi om å tiltrekke seg utenlandske investeringer. Blant tiltakene var liberalisering av loven for utenlandske investeringer, blant annet gjennom opprettelsen av Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) som en ”one-stop-shop” for etablering av selskaper i Saudi-Arabia, der selskaper kan få alle nødvendige tillatelser og lisenser fra forskjellige departementer på ett sted.

Etablering av utenlandske selskaper
Norske selskaper som ønsker å etablere seg i Saudi-Arabia kan gjøre dette enten gjennom en lokal agent eller gjennom en mer permanent tilstedeværelse.

Etablering og operasjon av forretningsenheter er regulert av bedriftsloven (The Company Law). Alle etableringsformer krever en investeringslinsens fra SAGIA. For enkelte typer forretninger må bedrifter også ha godkjennelse fra  Ministry of Commerce and Investment (MoCI).

Saudisk lov krever ikke at utenlandske selskaper må utnevne en kommersiell agent for å gjøre forretninger i landet, og bedrifter utenfor Saudi Arabia kan foreta direkte salg til privat sektor. I praksis er imidlertid samarbeid med en agent eller distributør den vanligste prosedyren for bedrifter som ønsker å gå inn i det saudiske markedet.

Generelt kan utenlandske investorer operere i Saudi-Arabia gjennom følgende forretningsstrukturer:

• Limited liability partnerships (LLPs)
• Joint stock companies
• Foreign office branch
• Technical and scientific offices (representative offices)

Den mest vanlige forretningsformen for utenlandske investorer er limited liability partnerships og joint stock companies.

Mer informasjon om disse selskapsformene, samt andre mulige selskapsstrukturer finnes i bl.a.”Doing Business in Saudi Arabia”-rapportene til PwC, HSBS og Latham & Watkins.

Handel og handelsregelverk
Saudi-Arabia har i økende grad blitt avhengig av internasjonal handel, og landets varehandel utgjorde i 2013 nesten 72% av BNP (The World Bank, 2013).

Landets viktigste eksportpartnere er USA, Kina og Japan, mens den saudiske importen hovedsakelig kommer fra USA, Kina og Tyskland. En stadig større andel av landets eksport går til øst-asiatiske land som Kina, Japan, Sør-Korea og Taiwan.

Verdien av den direkte vareeksporten fra Norge til Saudi-Arabia var 777 millioner kroner i 2013 (Statistisk Sentralbyrå, 2014). De viktigste eksportartiklene var maskiner, transportartikler og kjemiske produkter. Tjenesteeksporten består særlig av skipsfartstjenester og konsulenttjenester innen tele- og oljesektorene. Importen fra Saudi-Arabia var på 78 millioner NOK i 2013.

Det saudiske handelsdepartementet, Ministry of Commerce and Industry (MoCI), har ansvaret for formulering og implementering av Saudi-Arabias handelspolitikk, sammen med andre departementer, som Supreme Economic Council og Saudi Negotiating Team som har ansvaret for WTO-relaterte saker.

Følgende er en indikasjon på hvilke dokumenter som kreves for import av varer inn i Saudi-Arabia. Denne listen kan endres, vennligst se Ministry of Commerce and Industry sin nettside for oppdaterte detaljer.

• Certificate of origin; • Commercial invoice, which must state the country of origin, name of the carrier, brand and number of goods, and description of the goods including weight and value; • Insurance documents, if shipments are sent; • A clean bill of lading or airway bill; • Company Registration copy; and • Packing list

Nødvendig dokumentasjon avhenger imidlertid også av type produkt, samt eventuelle krav fra saudisk importør. For mange produkter har de saudiske myndighetene for standardisering, Saudi Arabian Standards Organization (SASO), etablert konkrete standarder. I slike tilfeller vil et “Certificate of Conformity” også kreves ved import til Saudi-Arabia. Disse standardene følger i mange - men slett ikke alle - tilfeller internasjonale standarder.

Mer informasjon om importprosedyrer til Saudi Arabia finnes på nettsidene til Saudi Customs.

Mer utfyllende informasjon om saudisk handel og handelsregelverk finnes i WTOs Trade Policy Review: Saudi Arabia.

Toll, avgifter og skatt
En frihandelsavtale mellom EFTA og Gulf Cooperation Council (GCC) trådde i kraft 1. juli 2014. GCC er en tollunion som omfatter Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, FAE og Saudi-Arabia. Frihandelsavtalen fjerner toll på norske eksport og gir norske bedrifter rett til å delta i offentlige anbudskonkurranser. Denne avtalen er enestående og gir bedre vilkår enn EU har, noe som gir et stort konkurransefortrinn for norske bedrifter i Saudi-Arabia.

I Saudi-Arabia har det tradisjonelt ikke vært noe inntektskatt, verken for lokale arbeidere eller fremmedarbeidere. Høsten 2014 skal det derimot innføres arbeidsledighetstrygd. Denne skal finansieres med en inntektsskatt på 1% og en arbeidsgiveravgift på 1%. En religiøs formueskatt på 2,5 % (Zakat) må betales av alle saudiske personer og selskap. Skatten beregnes av nettoformue eller av verdien til selskapets eiendeler minus enkelte fradrag.

Bedriftsskatten er generelt på 20 prosent for alle skattebetalere, med unntak av naturgassinvesteringer som har en skatt på 30 prosent, og olje- og andre hydrokarbonaktiviteter som har en skatt på 85 prosent. Per september 2014 finnes det ingen merverdiavgift i Saudi-Arabia. Det har derimot vært forelagt planer om å innføre en felles GCC-moms, men dette har blitt utsatt flere ganger, og det er i skrivende stund uklart når dette eventuelt vil bli innført.

Mer informasjon om skatteregler i Saudi-Arabia finnes på nettsidene til Department of Zakat and Income Tax.

En oppsummering av skatteregler i Saudi-Arabia kan også leses i Deloitte Middle East Tax Handbook.

Patenter, varemerker og andre rettigheter
Lover som beskytter immaterielle rettigheter blir revidert for å samsvare med WTOs ”Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights” (TRIPS). Saudisk ”Trade Names Law” beskytter registrerte varenavn i Saudi-Arabia ved at alle selskaper som opererer i landet må registrere varenavn i forretningsregisteret til MoCI og ved å forby andre selskaper eller individer å bruke registrerte navn.

Varemerker er beskyttet av Trademarks Law, som tillater en person eller et selskap å registrere en unik kombinasjon av bokstaver, tall, tegn eller symboler med den hensikt å identifisere en vare eller tjeneste, og skille dem fra konkurrentenes varer eller tjenester.

Varemerkeregistrering er gyldig i ti år, og kan fornyes i ytterligere ti år. Det er viktig å være obs på at dette er snakk om Hijra-år, som er tidsberegningen man bruker i Saudi Arabia. Ti år vil dermed være kortere enn ti år i Norge. Opphavsrett er beskyttet av saudisk Copyright Law, og dekker alle vitenskapelige, litterære eller artistiske verk. Patenter er beskyttet av saudisk Patent Law, og beskyttelse av patenter har en varighet på 20 år fra søknadsdato.

Mer informasjon om immaterielle rettigheter i Saudi-Arabia finnes på nettsidene til World Intellectual Property Organization (WIPO).

Oppdatert informasjon om patenter, varemerker og andre rettigheter kan også finnes på nettsidene til Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA).

Kulturelle aspekter
Kontortider for saudiske selskaper er vanligvis fra 08.00-13.00 og fra 16.00-20.00, fra søndag til torsdag. Saudisk helg er fredag og lørdag. Alle butikker og kontorer stenger fire ganger dagen for bønn – se bønnetider i Riyadh her (Muslim Pro har også en gratis mobil-app). Under Ramadan er åpningstider redusert og mange forretninger er kun åpne på kveldstid.

En oversikt over saudiske offentlige høytider finner du her.

Selv om Saudi-Arabia er et relativt moderne land som har adoptert flere vestlige forretningsskikker, er det fremdeles store kulturelle forskjeller mellom Norge og Saudi-Arabia. Saudisk næringsliv er svært nettverksbasert, og forretningsforhold bygges i stor grad på tillit og familiaritet som det tar tid å bygge opp. Forretningsmøter kan ofte omfatte mye tid brukt på utveksling av høfligheter, og det kan ta flere besøk før et forretningsforhold etableres.

Saudisk kleskode er konservativ både for menn og kvinner. Menn bør bruke dress og slips i forretningsmøter, til tross for varmen. Det forventes at kvinner er helt tildekket, med unntak av ansikt, hender og føtter. For forretningsmøter og lignende kan kvinner bruke dresser/drakter, der skjørt bør dekke knær og helst være i ankellengde. I offentlighet må kvinner være tildekket av en abaya (svart kappe) til enhver tid. Det anbefales også at kvinner har med seg et hodesjal/hijab, men dette er ikke påbudt å bruke for vestlige kvinner.

Saudi-Arabia har en streng segregering av kjønn, og de fleste restauranter er delt inn i seksjoner for menn («single section») eller for familier og kvinner («familiy section»). Mange internasjonale messer og konferanser har separate rom for kvinner og menn.

Den norske ambassaden i Riyadh
Selskaper som ser på muligheten for å etablere seg i Saudi-Arabia oppfordres til å ta kontakt med ambassaden på e-post: emb.riyadh@mfa.no eller riyadh.commercial@mfa.no. Ambassaden har gjennom sin lange tilstedeværelse i landet tilegnet seg en viss kultur- og forretningsforståelse samt grunnleggende kjennskap til hvordan en skal forholde seg til myndighetene som kontrollerer brorparten av landets økonomiske aktivitet.

Vi ønsker generelt all aktivitet som øker den bilaterale handelen velkommen, selv om vi naturligvis må ha en nøytral rolle og ikke vil kunne favorisere en aktør fremfor en annen.

Annen kontaktinformasjon
Selskaper som ønsker å etablere seg i Saudi-Arabia kan også kontakte Saudi Arabia General Investment Authority (SAGIA) direkte. De har kontorer flere steder i Europa og i alle storbyer i Saudi-Arabia.