Studentpraktikanter for vårsemesteret 2023

Ambassaden i Bucuresti søker to studentpraktikanter for vårsemesteret 2023.

Er du interessert i å lære mer om utenrikstjenesten og være med når norsk utenrikspolitikk omsettes til praksis? Ambassaden i Bucuresti søker to studentpraktikanter for vårsemesteret 2023.

Praktikantoppholdet starter 16. januar 2023 og varer frem til 16. juni 2023.

Søknadsfrist: 19. september 2022.

Om praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Målet med praktikantoppholdet er at praktikantene skal få bred innsikt i ambassadens daglige virke og utenrikstjenesten generelt. Dette gjøres gjennom veiledning og orientering fra ambassadens ansatte og gjennom å utføre varierte oppgaver som vil gi innblikk og trening i utenriksstasjonens daglige gjøremål. For mer informasjon om praktikantordningen, se hjemmesiden til Utenriksdepartementet.

Om ambassaden i Bucuresti

Den norske ambassaden i Bucuresti består av fem norske utsendte og åtte lokalt ansatte. Bucuresti har et stort diplomatisk miljø med mer enn 80 representasjoner, og flere andre ambassader har praktikanter.

Ambassaden ivaretar Norges forbindelser med Romania, Bulgaria og Moldova. Et praktikantopphold i den spennende byen Bucuresti vil gi innblikk i en region av stor geopolitisk betydning og med en interessant og unik historie. Relevante interesseområder for ambassaden i Romania er den sikkerhetspolitiske situasjonen i regionen, EU/EØS-relaterte spørsmål, den politiske, sosiale og økonomiske utviklingen i ambassadens tre land, herunder spørsmål knyttet til rettsstat, menneskerettigheter og grønn omstilling, fremme av norsk næringsliv og kultur samt ivaretakelse av ulike konsulære oppgaver.

Oppgaver

Praktikantene vil delta i ambassadens informasjonsinnhenting og rapportering om politiske, sosiale og økonomiske forhold i Romania, Bulgaria og Moldova samt bistå i oppfølgingen av EØS-midlene til Romania og Bulgaria. Praktikantene vil også bistå i arbeidet med ambassadens sider på sosiale medier, som er viktige i profileringen av Norge og norske interesser. Videre vil praktikantene bidra ved ulike arrangement, som kulturarrangement. I tillegg vil praktikantene ta del i de daglige rutinene ved stasjonen. Andre oppgaver kan komme til ved behov.

Kvalifikasjoner

Praktikantene forutsettes å være samfunnsinteresserte, ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk samt ha god erfaring med sosiale medier. Relevante studieretninger vil prioriteres.  

Formelle krav

En studentpraktikant må:  

  • være norsk statsborger
  • være medlem av Folketrygden (Se nærmere punkt 5 på Utenriksdepartementets nettsider om praktikantordningen)
  • være student ved et godkjent lærested i Norge eller i utlandet. For godkjente læresteder i utlandet, se nærmere her. Studenter som har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette med mastergradstudier etter praktikantoppholdet.
  • ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Praktisk informasjon

Praktikantoppholdet starter i utgangspunktet 16. januar 2023 og varer til 16. juni 2023.

Praktikantoppholdet er ulønnet, men praktikanten vil motta et månedlig stipend på NOK 11 750.

Praktikanten er selv ansvarlige for å finne et sted å bo i Bucuresti og må selv dekke boutgiftene. Praktikanten er også selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Bucuresti.

Søknadsprosessen

Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktkantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.

En kortfattet søknad med vedlagt CV, vitnemål og eventuelle attester sendes per e-post til praktikant.bucharest@mfa.no innen 19. september 2022. E-posten merkes med "praktikantsøknad våren 2023".

Opplysninger om praktikantordningen kan fås ved henvendelse til ambassaderåd Elin Widsteen (elin.widsteen@mfa.no).