NAV - Leveattestkontrollen 2021

For mottakere av pensjon og uføretrygd, registrert bosatt i utlandet

Målgruppen for årets leveattestkontroll er mottakere av pensjon over 70 år som er registrert bosatt i:

  • land utenfor EØS-området
    • inkludert Storbritannia
    • unntatt Chile og Peru som det i flg. Posten ikke kan sendes brevpost til pga. pandemien
  • EØS-landene Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Slovenia

Leveattestene blir produsert 5. april. Brev med vedlagt leveattest blir sendt pr. post til ikke-digitale brukere, dvs. brukere som ikke er registrert i Difis kontaktregister. De øvrige får det digitalt og må skrive ut attesten.

Frist for innsending/retur av leveattester er 5. juni. Mottakere som ikke har sendt inn leveattest innen denne fristen, får tilsendt en purring med nytt leveattestskjema. Hvis heller ikke purringen fører til respons, vil pensjonen bli vurdert stoppet.

Mottakere som har sendt inn ufullstendige attester eller attester som av annen årsak ikke kan godkjennes, vil motta et eget brev der feil/ mangel blir gjort nærmere rede for. De vil deretter få en ny svarfrist.  

Leveattestene som sendes ut til mottakerne er forhåndsutfylt med fødselsnummer, navn og strekkode for innregistrering. Med mindre den utsendte leveattesten er kommet bort, anbefaler vi at de tilsendte leveattestene fra Norge blir benyttet/attestert.

«På grunn av begrenset kapasitet under Covid 19-pandemien, ber vi deg om å ikke kontakte Den norske ambassaden for å få bekreftet leveattesten. Underskrift av to vitner er tilstrekkelig.»

For meier informasjon knyttet til leveattesten se: Leveattester til mottakere av pensjon og uføretrygd i utlandet - nav.no eller ta kontakt med:  NAV Kontaktsenter Pensjon, telefon +47 55 55 33 34.

Hvis den tilsendte leveattesten er kommet bort, kan ny attest skrives ut fra www.nav.no - leveattest.