Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Søknad om nytt pass

Sist oppdatert: 04.02.2016

Søknad om nytt pass fremsettes ved personlig fremmøte på representasjonskontoret, og forutsetter godtgjøring av søkers identitet og statsborgerskap. Gammelt norsk pass skal medbringes for makulasjon. Representasjonskontoret kan også møte søkere om pass i Ramallah (etter avtale) og sjeldnere i Gaza (UNDP).

Ring representasjonskontoret for avtale. Tlf 022358600

Fra 19. oktober 2020 gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser:

For personer over 16 år:   NIS 470,-   For personer under 16 år: NIS 280,-

Ved utstedelse av pass er det nå krav om obligatorisk biometri i pass.

Søkere vil ved oppmøte på representasjonskontoret betale søknadsgebyr og deretter avgi biometriske data i form av foto, fingeravtrykk og signatur. Det er utplassert utstyr på stasjonen for biometriopptak. Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Det er ikke mulig å søke om pass uten norsk personnummer. Personer som ikke allerede har norsk personnummer, må søke om dette.

Til barn under 18 år utstedes ikke pass uten skriftlig samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret. Minst en av foreldrene må møte på representasjonskontoret med passøker. Den av foreldrene som ikke møter må sende skriftlig samtykke samt kopi av egen legitimasjon, fortrinnsvis eget pass. Eventuelt kreves bevis på eneansvar.

Gyldighetstid for pass er som følger:

0 – 5 år: to år
5 – 10: tre år
10 – 16 år: fem år
Over 16 år: ti år

Et pass er likevel bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet, og så lenge passet er uforandret og uskadet. Ventetiden for nye pass er 2-3 uker.

Nødpass utstedes i spesielle tilfeller og er gyldig for kun én reise. De er gebyrpliktige på lik linje med vanlige pass og gebyret for nødpass er fra 19 oktober 2020 på NIS 615,-

For nødpass er gebyret det samme for barn og voksne.

Mer om pass kan leses på politiets sider: https://www.politi.no/tjenester/pass/