Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

praktikant vår 2019 haag

Utlysning - Praktikanter vår 2019

Vil du være studentpraktikant ved ambassaden i Haag våren 2019? Vi tilbyr praktikantopphold for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder. Ambassaden har to praktikanter hvert halvår med oppstart i januar og juli.

| Den Haag, Nederland

For praktikantopphold våren 2019 er søknadsfristen 23. september 2018.

I henhold til Utenriksdepartementets retningslinjer, må du som ønsker praktikantopphold være:

  • norsk statsborger,
  • student ved et godkjent lærested[1]. Studenter som har fullført bachelorgrad og for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette med studiene med en mastergrad etter et eventuelt praktikantopphold,
  • medlem av folketrygden.

Man kan være praktikant i utenrikstjenesten én gang.

Ambassaden i Haag ivaretar Norges forbindelser med Nederland og Luxembourg og følger arbeidet i en rekke internasjonale organisasjoner med sete i Haag.

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det blir lagt vekt på at praktikantene skal få bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver. Under veiledning av ambassadens personale vil praktikantene delta i hele bredden av ambassadens oppgaver.

Ambassaden har én praktikantplass for bilateralt arbeid, og én for multilateralt. Du bes oppgi tydelig hvilke(n) posisjon du ønsker – både i emnefeltet i e-posten og i selve søknaden.

I ambassadens bilaterale arbeid overfor Nederland og Luxembourg vil praktikantene bidra til den politiske og økonomiske rapporteringen, delta i møter med nederlandske myndigheter og samarbeidspartnere, samt bistå med norgesprofilering og å fremme norsk næringsliv.

Multilateralt vil oppgavene bestå i å følge utviklingen i de internasjonale organisasjonene i Haag, inkludert Den internasjonale straffedomstolen (ICC), FNs internasjonale domstol (ICJ) og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

I vår vurdering av kandidater legger vi vekt på følgende:

  • utdannelse innen samfunnsfag og/eller økonomi med interesse for europafaglige spørsmål for den bilaterale praktikanten
  • utdannelse innen jus og interesse for folkerett og internasjonal strafferett for den multilaterale praktikanten
  • fleksibel- og serviceorientert innstilling

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk forutsettes. Kunnskaper i nederlandsk vil være en fordel, men er ikke en forutsetning.

Praktikantplassene er ikke lønnet. Praktikanter som ikke mottar lån/stipend fra Lånekassen vil få et stipend på 10.500 kroner som utbetales månedlig.

Søknad på norsk vedlagt CV med referanser, samt kopi av vitnemål/attester sendes pr. e-post til emb.hague@mfa.no.

Kartleggingssamtaler finner sted i uke 40-41.  

Ev. spørsmål kan rettes til:

Ambassadens telefonnummer er: +31 70 311 76 11

[1] https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/krav-og-vilkar-for-a-fa-stotte/utdanninger-du-kan-fa-stotte-til/