Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Praktikantutlysning.jpg

Praktikanter vår 2018

Vil du være studentpraktikant ved ambassaden i Haag våren 2018? Den norske ambassaden i Haag tilbyr praktikantopphold for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder. Ambassaden lyser ut to studentpraktikantplasser hvert halvår. Oppstart på praktikantoppholdet er i juli og januar med en varighet på seks måneder.

I henhold til Utenriksdepartementets retningslinjer, må søker:

 • være norsk statsborger,
 • være student ved et godkjent lærested [1]. Studenter som har fullført bachelorgrad og for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette med studiene med en mastergrad etter et eventuelt praktikantopphold,
 • være medlem av folketrygden,
 • ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Ambassaden i Haag ivaretar Norges forbindelser med Nederland og Luxembourg og følger arbeidet i en rekke internasjonale organisasjoner med sete i Haag.

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikantene delta i ambassadens virksomhet. Det blir lagt vekt på at praktikantene skal få bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver. Praktikantene vil få ta del i hele bredden av ambassadens oppgaver.

Det lyses ut én praktikantplass for bilateralt arbeid, og én for multilateralt. Søkere bes oppgi hvilken posisjon de søker på.

I ambassadens bilaterale arbeid overfor Nederland og Luxembourg vil praktikantene bidra til den politiske og økonomiske rapporteringen, delta i møter med nederlandske myndigheter og samarbeidspartnere, samt bistå med norgesprofilering og å fremme norsk næringsliv.

Multilateralt vil oppgavene bestå i å følge utviklingen i de internasjonale organisasjonene i Haag, herunder Den internasjonale straffedomstolen (ICC), FNs internasjonale domstol (ICJ) og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

I vår vurdering av søkere vil vi legge vekt på følgende:

 • utdannelse innen samfunnsfag og/eller økonomi med interesse for europafaglige spørsmål for den bilaterale praktikanten
 • utdannelse innen jus og interesse for folkerett og internasjonal strafferett for den multilaterale praktikanten
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • fleksibel- og serviceorientert innstilling
 • for den bilaterale praktikanten vil kunnskap i nederlandsk være en fordel, men er ingen forutsetning

Praktikantplassene er ikke lønnet. Praktikanter som ikke mottar lån/stipend fra Lånekassen vil få et stipend på 10.500 kroner som utbetales månedlig.

Søknadsfrist: 16. oktober 2017.

Søknad vedlagt CV med referanser, samt kopi av vitnemål/attester sendes fortrinnsvis pr. e-post til emb.hague@mfa.no eller eventuelt pr. post til Royal Norwegian Embassy, Eisenhowerlaan 77J, 2517 KK Den Haag, Nederland.

Ev. spørsmål kan rettes til:

 • Ministerråd/nestleder Ine Måreng
 • Ministerråd juridiske saker Torfinn Arntsen
 • Praktikanter Nina Selmer (bilateralt) og/eller Haakon Rønn Stensæth (multilateralt)

Ambassadens telefonnummer er: +31 70 311 76 11

[1] https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/krav-og-vilkar-for-a-fa-stotte/utdanninger-du-kan-fa-stotte-til/