Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Praktikanter høst 2020

Den norske ambassaden i Haag åpner for to praktikanter for høsten 2020, med ansvar for henholdsvis bilateralt og multilateralt arbeid. Søknadsfrist: 15. mars

Ambassaden i Haag ivaretar Norges forbindelser med Nederland og Luxembourg. I tillegg følger ambassaden arbeidet til en rekke internasjonale organisasjoner og domstoler med sete i Haag.

Ambassaden har én praktikantplass for bilateralt arbeid, og én for multilateralt arbeid. Interessenter bes tydelig oppgi hvilken posisjon de ønsker, eventuell prioritert rekkefølge dersom man melder interesse for begge plassene.  

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikantene delta i ambassadens virksomhet. Hensikten med oppholdet er at praktikantene skal få bred innsikt i utenrikstjenesten.

Bilateral praktikantstilling

I ambassadens bilaterale arbeid overfor Nederland og Luxembourg vil praktikantene delta i møter med nederlandske myndigheter og samarbeidspartnere, bidra til den politiske og økonomiske rapporteringen, samt bistå med å fremme norsk kultur og næringsliv.

Det vil legges vekt på bakgrunn innenfor samfunnsfag og/eller økonomi med interesse for europafaglige spørsmål. Kunnskap i nederlandsk vil være en fordel.

Multilateral praktikantstilling

Haag er et globalt sentrum for internasjonale organisasjoner og domstoler. Gjennom den multilaterale praktikantstillingen får man bred innsikt i den politiske og juridiske aktiviteten i institusjoner som Den internasjonale straffedomstolen (ICC), FNs internasjonale domstol (ICJ) og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW). Som multilateral praktikant deltar man blant annet i møter i de internasjonale organisasjonene, følger saker som går for domstolene og skriver rapporter hjem til Norge.

Bakgrunn innenfor jus og interesse for folkerett og internasjonal strafferett forutsettes.

Kvalifikasjoner

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Sakbehandling foregår i Windows/Outlook som du må kunne håndtere ved oppstart. Erfaring med sosiale medier vil være en fordel.

Av personlige egenskaper vektlegges selvstendighet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner, samt engasjement for ambassadens fagfelt.

Formelle krav:

  • Norsk statsborger og medlem av Folketrygden.
  • Student ved et godkjent lærested. Studenter som har fullført bachelorgrad og for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette med studiene med en mastergrad etter et eventuelt praktikantopphold.
  • Du kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Praktiske opplysninger

Praktikantoppholdet har en varighet på seks måneder, fra midten av juli 2020 til midten av januar 2021. 

Praktikantplassene er ikke lønnet, men praktikantene vil få et stipend på 12 250 kroner som utbetales månedlig.

Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.

Kortfattet søknad, CV, vitnemål og eventuelle attester sendes i én PDF-fil til emb.hague@mfa.no og merkes med «praktikantsøknad» og hvilken stilling du søker på (bilateral/multilateral). 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

For mer informasjon om hva ambassaden i Haag gjør, følg med på:
Facebook | LinkedIn | Instagram |Twitter