Praktikantopphold ved ambassaden i Katmandu høsten 2023

Er du interessert i å lære mer om utenrikstjenesten? Den norske ambassaden i Katmandu tilbyr praktikantopphold for en norsk student høsten 2023. Oppstart er i august, og oppholdet varer i inntil seks måneder. Søknadsfrist er 12. mars 2023.

Studentpraktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap og interesse for utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra det daglige arbeidet ved en mellomstor utenriksstasjon. Praktikanten blir en viktig del av staben og vil få selvstendige arbeidsoppgaver. Før du søker ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.

 

Tjenestestedet

Nepal er et vakkert og mangfoldig land, og hjem til Himalayafjellkjeden. Det finnes 14 fjell i verden som ruver høyere enn 8.000 meter over havet, og hele åtte av disse ligger i Nepal. Det bor rundt 30 millioner mennesker i Nepal. Det offisielle språket er nepali, men det snakkes mer enn 120 språk i Nepal. Ambassadens arbeidsspråk er engelsk, og de fleste snakker engelsk i Katmandu.

 

I år er det 50 år siden det ble opprettet diplomatiske forbindelser mellom Norge og Nepal, og 2023 er således et merkeår i vårt diplomatiske samarbeid. Bistand har over lengre tid stått sentralt i det bilaterale samarbeidet med Nepal. Norges partnerlandstrategi for Nepal har som mål å støtte utvikling innen de tre hovedsektorene utdanning, godt styresett og fornybar energi/klima. Disse er avgjørende for bærekraftig utvikling i Nepal.

 

Ambassaden i Katmandu har 21 ansatte som jobber innenfor følgende fagområder: nepalsk innenriks og utenrikspolitikk, økonomi, energi, styresett, utdanning, likestilling, klima, menneskerettigheter, konsulære saker og administrasjon.

 

Arbeidsoppgaver

Et praktikantopphold ved ambassaden i Katmandu vil gi en unik mulighet til å bli kjent med et mangfoldig og spennende land, og lære mer om hvordan norsk utenriks- og utviklingspolitikk ser ut i praksis. Praktikanten får varierte oppgaver og inkluderes i ambassadens daglige gjøremål. Som praktikant vil du arbeide med ambassadens sosiale medier, nettsider og annet informasjonsarbeid. Praktikanten vil også hjelpe ambassadens medarbeidere i oppfølgingen av bistandsprosjekter, inkludert deltakelse på møter med samarbeidspartnere og myndigheter.

 

Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få en bred innsikt i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. Arbeidsfordelingen er fleksibel, og vil tilpasses praktikantens kompetanse- og interessefelt. Det er mulighet for at praktikanten i samarbeid med ambassadens ledelse kan velge områder å fordype seg i. Dette arbeidet vil gi praktikanten dybdekunnskap om samarbeidet mellom Norge og Nepal, under faglig veiledning av ambassadens diplomater og lokalt ansatte.

 

 

Kvalifikasjoner

Det søkes etter praktikanter med særlig interesse for ambassadens arbeidsområder, samt generell interesse for utviklingsspørsmål og utenrikstjenesten.

 

Aktuelle kandidater bør ha kommet et stykke på vei i sine studier, og ha til hensikt å fortsette studiene etter praktikantoppholdet. Man kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. I tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieløp, kan kandidaten likevel bli vurdert dersom hen har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.

 

Relevant faglig bakgrunn, samt erfaring fra og kunnskap om kommunikasjons- og informasjonsarbeid, vil bli tillagt vekt. Videre ønsker ambassaden søkere med sterke analytiske egenskaper, personlig initiativ og gode samarbeidsevner. Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Internasjonal erfaring er ønskelig. Vi søker en praktikant som er tilpasningsdyktig og motivert for å lære mer om Nepal og regionen.

 

Praktiske forhold

  • Praktikantoppholdet har en varighet på inntil 6 måneder. Høstsemesteret vil begynne i august måned, dato etter avtale.
  • Søkere må være norske statsborgere. Medlemskap i folketrygden må kunne dokumenteres. Det forutsettes at kandidaten er medlem av Folketrygden og søker NAV om rett til utvidet stønad til helsetjenester.
  • Praktikantstillingen er ulønnet, men praktikanten tildeles et månedlig stipend som per i dag utgjør NOK 12,000. Stipendet er ikke skattepliktig, men er oppgavepliktig. Praktikanten kan få lån i Statens lånekasse og samtidig motta stipend fra utenriksstasjonen i praksisperioden.
  • Praktikantene er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Katmandu.
  • Praktikantene må selv skaffe og dekke utgifter til bolig under oppholdet.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for å sørge for forsikring som også inkluderer eventuelle feltbesøk.
  • Søkere som har vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere vurderes ikke.

 

Søknad

Søknadsfrist er 12. mars, med oppstart i august. Oppholdet varer i inntil seks måneder.

 

Søknadsbrev, CV, og karakterutskrift/ vitnemål sendes til emb.kathmandu@mfa.no merket «Praktikant Katmandu Høst 2023». Vi ber om at dokumentene sammenfattes til én PDF-fil. Det bes opplyst om du også søker studentpraktikantplasser ved andre utenriksstasjoner. Alle søkere vil få tilbakemelding.

 

 

  • For ytterligere informasjon om ordningen vises det til informasjon på Utenriksdepartementets nettsider.
  • Mer informasjon om ambassadens arbeid finner du på ambassadens nettsider.
  • Eventuelle spørsmål rettes til kathmandu@mfa.no.