Praktikantstilling høsten 2019

Solnedgang i Kathmandu
Foto: Caroline Hargreaves

Ambassaden i Katmandu tilbyr en praktikantplass for en norsk student med varighet på seks måneder høsten 2019, med oppstart i begynnelsen av juli. Søknadsfrist er 12.03.2019.

 

Ambassaden
Ambassaden har et omfattende samarbeid med Nepal innenfor både utvikling og politikk. Nepal er ett av mange fokusland for norsk bistand. Hovedområdene for samarbeidet i Nepal er utdanning, fornybar energi og styresett. Et praktikantopphold ved ambassaden i Kathmandu vil gi en unik mulighet til å få innsikt i arbeidet til en utenriksstasjon i et spennende land med rike kulturelle og historiske tradisjoner. 

Arbeidsoppgaver
Formålet med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Praktikantene er en viktig del av staben, og vil få selvstendige arbeidsoppgaver.

For høsten 2019 søker ambassaden en praktikant som vil være en del av laget på energiporteføljen. Du vil få innsikt i ambassadens arbeid med vannkraft, finansiering av utvikling av strømnett, samt samfunnsøkonomi knyttet til energisektoren. Det er ønskelig med kandidater som har relevant bakgrunn fra og interesse for dette området.

Administrative oppgaver vil være å hjelpe til med tilrettelegging av besøk til og fra Norge, bidra ved diverse arrangementer, rapportering til UD, samt videreutvikling og oppdatering av ambassadens nettsider og sosiale medier. Praktikanten vil delta på møter, og vil ha ansvar for å skrive referater og rapporter.

Arbeidsfordelingen er fleksibel, og vil tilpasses praktikantens kompetanse- og interessefelt.

Kvalifikasjoner
Aktuelle kandidater bør ha kommet et stykke på vei i sine studier, og ha til hensikt å fortsette studiene etter praktikantoppholdet. Det søkes etter praktikanter med særlig interesse for ambassadens arbeidsområder, samt generell interesse for utviklingsspørsmål og utenrikstjenesten.

Erfaring fra og kunnskap om kommunikasjons- og informasjonsarbeid vil bli tillagt vekt. Videre ønsker ambassaden søkere med sterke analytiske egenskaper, personlig initiativ og gode samarbeidsevner. Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Det er også ønskelig med kunnskap om Nepal og/eller regionen.

Praktiske forhold:

  • Søkere må være norske statsborgere. Medlemskap i folketrygden må kunne dokumenteres. Det forutsettes at kandidaten er medlem av Folketrygden og søker NAV om rett til utvidet stønad til helsetjenester.
  • Praktikantstillingen er ulønnet, men praktikanten tildeles et månedlig stipend som per i dag utgjør NOK 10,000. Stipendet er ikke skattepliktig, men er oppgavepliktig. Praktikanten kan få lån i Statens lånekasse og samtidig motta stipend fra utenriksstasjonen i praksisperioden.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for å sørge for forsikring som også inkluderer eventuelle feltbesøk.
  • Søkere som har vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere vurderes ikke.
  • Praktikantene er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Katmandu.
  • Praktikantene må selv skaffe og dekke utgifter til bolig under oppholdet.

Søknadsbrev, CV, og karakterutskrift/vitnemål sendes til [email protected]  innen 12.03.2019 merket «Praktikant Katmandu høsten 2019». Vi ber om at dokumentene sammenfattes til én PDF-fil. Alle søkere vil få tilbakemelding.

  • For ytterligere informasjon om ordningen vises det til informasjon på Utenriksdepartementets nettsider.
  • Mer informasjon om ambassadens arbeid finner du på ambassadens nettsider.
  • Du kan også lese mer om praktikantordningen i Katmandu her.
  • Nærmere henvendelser om stillingen rettes til nåværende praktikant Emilie Espolin Johnson ([email protected]) for praktiske spørsmål, eller ambassaderåd Solveig Andresen ([email protected]) for energifaglige spørsmål.