Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Bilde: Sol Simona Knutsen Nag

Praktikantstilling høsten 2020

Ambassaden i Katmandu tilbyr praktikantopphold med varighet på seks måneder for en norsk student høsten 2020. Søknadsfrist er 08. mars, for tiltredelse juli 2020.

Ambassaden har et omfattende samarbeid med Nepal innenfor både utvikling og politikk. Nepal er ett av flere partnerland for norsk bistand. Hovedområdene for samarbeidet er utdanning, fornybar energi og styresett. Et praktikantopphold ved ambassaden i Katmandu vil gi en unik mulighet til å få innsikt i arbeidet til en utenriksstasjon i et spennende land med rike kulturelle og historiske tradisjoner og vakker natur.

Formålet med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Praktikanten blir en viktig del av staben og vil få selvstendige arbeidsoppgaver.

 

Arbeidsoppgaver

Praktikanten vil i hovedsak arbeide med et av ambassadens prioriterte områder. Dette arbeidet vil gi praktikanten dybdekunnskap om samarbeidet mellom Norge og Nepal, under faglig veiledning av ambassadens diplomater. For høsten 2020 søker ambassaden etter en praktikant som er motivert for å jobbe med utdanning og likestilling. Du vil få innsikt i norsk bistandssamarbeid innen utdanning og likestilling, Nepals utdanningssystem, inkluderende utdanning og samarbeid med FN og frivillige organisasjoner.

Arbeidsfordelingen er fleksibel, og vil tilpasses praktikantens kompetanse- og interessefelt. Praktikanten vil delta på møter, og vil ha ansvar for å skrive referater og rapporter. Administrative oppgaver inkluderer å bistå med tilrettelegging av besøk til og fra Norge, arrangere seminarer og sammenkomster, assistanse i forbindelse med beredskap, rapportering til UD og lokale myndigheter, samt videreutvikling og oppdatering av ambassadens nettsider og sosiale medier.

 

Kvalifikasjoner

Aktuelle kandidater bør ha kommet et stykke på vei i sine studier, og ha til hensikt å fortsette studiene etter praktikantoppholdet. Det søkes etter praktikanter med særlig interesse for ambassadens arbeidsområder, samt generell interesse for utviklingsspørsmål og utenrikstjenesten.

Erfaring fra og kunnskap om kommunikasjons- og informasjonsarbeid vil bli tillagt vekt. Videre ønsker ambassaden søkere med sterke analytiske egenskaper, personlig initiativ og gode samarbeidsevner. Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Det er også ønskelig med internasjonal erfaring, gode IKT-kunnskaper og kunnskap om Nepal og/eller regionen.

 

Praktiske forhold 

  • Søkere må være norske statsborgere. Medlemskap i folketrygden må kunne dokumenteres. Det forutsettes at kandidaten er medlem av Folketrygden og søker NAV om rett til utvidet stønad til helsetjenester.
  • Praktikantstillingen er ulønnet, men praktikanten tildeles et månedlig stipend som per i dag utgjør NOK 11,000. Stipendet er ikke skattepliktig, men er oppgavepliktig. Praktikanten kan få lån i Statens lånekasse og samtidig motta stipend fra utenriksstasjonen i praksisperioden.
  • Praktikantene er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Katmandu.
  • Praktikantene må selv skaffe og dekke utgifter til bolig under oppholdet.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for å sørge for forsikring som også inkluderer eventuelle feltbesøk.
  • Søkere som har vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere vurderes ikke.

 

Søknad

Søknadsbrev, CV og karakterutskrift/vitnemål sendes til [email protected] innen 8. mars 2020, merket «Praktikant Høst 2020 - NAVN». Vi ber om at dokumentene sammenfattes til én PDF-fil. Alle søkere vil få tilbakemelding.

  • For ytterligere informasjon om praktikantordningen vises det til informasjon på Utenriksdepartementets nettsider.
  • Mer informasjon om ambassadens arbeid finner du på ambassadens nettsider.
  • Nærmere henvendelser om stillingen rettes til nåværende praktikant Sol Simona Knutsen Nag ([email protected]), eller ambassaderåd Ingrid Buli (ingrid.buli@mfa.no