Praktikantopphold ved ambassaden i Katmandu

Solnedgang i Kathmandu
Foto: Hedda Larsen Borgan.

Ambassaden i Katmandu tilbyr praktikantopphold med varighet på seks måneder for en norsk student høsten 2018. Søknadsfrist er 09.03.2018. Oppstart vil være i begynnelsen av juli.

Ambassaden har et omfattende samarbeid med Nepal innenfor både utvikling og politikk. Nepal er ett av mange fokusland for norsk bistand. Hovedområdene for samarbeidet er utdanning, fornybar energi og styresett. Et praktikantopphold ved ambassaden i Kathmandu vil gi en unik mulighet til å få innsikt i arbeidet til en utenriksstasjon i et spennende land som med rike kulturelle og historiske tradisjoner.

Arbeidsoppgaver

Formålet med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Praktikantene er en viktig del av staben og vil få selvstendige arbeidsoppgaver.

Praktikanten vil i hovedsak arbeide med et av ambassadens prioriterte områder. Dette arbeidet vil gi praktikanten dybdekunnskap om samarbeidet mellom Norge og Nepal, under faglig veiledning av en av ambassadens diplomater. For høsten 2018 søker ambassaden spesielt etter en praktikant som er motivert for å jobbe med styresett. Praktikanten vil følge opp Nepals overgang til føderalstat, spesielt knyttet til justissektoren og sivilsamfunn. Det er ønskelig med kandidater som har relevant bakgrunn og interesse for disse arbeidsområdene.

Administrative oppgaver vil være å hjelpe til med tilrettelegging av besøk til og fra Norge, arrangering av seminarer og sammenkomster, assistanse i forbindelse med beredskap, rapportering til UD og lokale myndigheter, samt med videreutvikling og oppdatering av ambassadens nettsider og sosiale medier. Praktikanten vil delta på møter, og vil ha ansvar for å skrive referater og rapporter.

Arbeidsfordelingen er fleksibel, og vil tilpasses praktikantens kompetanse- og interessefelt.

Kvalifikasjoner

Aktuelle kandidater bør ha kommet et stykke på vei i sine studier, og ha til hensikt å fortsette studiene etter praktikantoppholdet. Det søkes etter praktikanter med særlig interesse for ambassadens arbeidsområder, samt generell interesse for utviklingsspørsmål og utenrikstjenesten.

Erfaring fra og kunnskap om kommunikasjons- og informasjonsarbeid vil bli tillagt vekt. Videre ønsker ambassaden søkere med sterke analytiske egenskaper, personlig initiativ og gode samarbeidsevner. Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Det er også ønskelig med internasjonal erfaring, gode IKT-kunnskaper og kunnskap om Nepal og/eller regionen.

Praktiske forhold

  • Søkere må være norske statsborgere. Medlemskap i folketrygden må kunne dokumenteres. Det forutsettes at kandidaten er medlem av Folketrygden og søker NAV om rett til utvidet stønad til helsetjenester.
  • Praktikantstillingen er ulønnet, men praktikanten tildeles et månedlig stipend som per i dag utgjør NOK 10,250. Stipendet er ikke skattepliktig, men er oppgavepliktig. Praktikanten kan få lån i Statens lånekasse og samtidig motta stipend fra utenriksstasjonen i praksisperioden.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for å sørge for forsikring som også inkluderer eventuelle feltbesøk.
  • Søkere som har vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere vurderes ikke.
  • Praktikantene er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Katmandu.
  • Praktikantene må selv skaffe og dekke utgifter til bolig under oppholdet.

Søknadsbrev, CV, og karakterutskrift/ vitnemål sendes til emb.kathmandu@mfa.no innen 09.03.2018, merket «Praktikant Kathmandu høsten 2018». Vi ber om at dokumentene sammenfattes til én PDF-fil. Alle søkere vil få tilbakemelding.

  • For ytterligere informasjon om ordningen vises det til informasjon på Utenriksdepartementets nettsider.
  • Mer informasjon om ambassadens arbeid finner du på ambassadens nettsider.
  • Nærmere henvendelser om stillingen rettes til nåværende praktikant Jonas Rekdal Mathisen (jonas.rekdal.mathisen@mfa.no).