WTO GVA - Photo:WTO Geneva
WTO Geneva

Praktikantopphold WTO/EFTA delegasjonen Genève våren 2022

Praktikantopphold (WTO/EFTA) Vår 2022 Interessert i handelspolitiske spørsmål og prosesser? Den norske WTO-delegasjonen i Genève tilbyr praktikantplass for to norske studenter fra ca. 17. januar til 15. juli 2022. Søk innen 18. oktober 2021!

Praktikantopphold ved WTO/EFTA-delegasjonen i Genève

Den norske WTO/EFTA-delegasjonen i Genève tilbyr praktikantplass for to norske studenter fra 17. januar til 15. juli 2022. Søknadsfristen er 18. oktober 2021.

Den norske delegasjonen til Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) i Genève tilbyr praktikantopphold for to norske studenter i vårsemesteret 2022. WTO/EFTA-delegasjonen representerer Norge og norske interesser i WTO og EFTA. Delegasjonen deltar i den daglige virksomheten i WTOs organer og har bl.a. ansvar for å følge pågående forhandlinger, tiltredelser, tvisteløsning, handel med varer og tjenester samt handel og utvikling. Delegasjonen representerer Norge i EFTAs Råd, samt behandler ulike spørsmål knyttet til administrasjonen av EFTA som organisasjon og EFTAs forhandlinger om handelsavtaler med tredjeland.

Praktikantene vil inngå i delegasjonens stab og delta i den løpende virksomheten knyttet til forberedelse, gjennomføring og rapportering fra møter i WTO og EFTA. Praktikantoppholdet gir mulighet til å lære mer både om norsk utenrikstjeneste, om multilateralt arbeid og om en rekke handelspolitiske spørsmål og prosesser.

Søkere til praktikantplass må være norske statsborgere og være registrert i et studieprogram ved et godkjent lærested i Norge eller i utlandet på bachelor- eller mastergradsnivå. Det forutsettes at studieløpet videreføres umiddelbart etter praktikantoppholdet. Det er et vilkår at man ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Praktikanter som tidligere har fått tilbud om praktikantopphold kansellert, eller som har måttet avbryte praktikantoppholdet som følge av covid-19, vil være søknadsberettiget på nytt Studenter som har relevant faglig bakgrunn innen økonomiske, juridiske eller samfunnsvitenskapelige fag, interesse for multilaterale spørsmål og gode samarbeidsevner oppfordres til å søke. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk vil bli tillagt vekt.

Praktikantplassen er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et månedlig stipend som p.t. utgjør NOK 15 500. Reise- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må selv fremskaffe bolig og sørge for medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel.

Søkere må være forberedt på at endring i reiserådet frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold må kanselleres. Eventuelle påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket.

Søknad med relevante vedlegg (CV, vitnemål og attester) sendes per e-post til

del-wto.geneva@mfa.no. Søknaden bes merket «Praktikantopphold ved WTO/EFTA-delegasjonen i Genève». Søknadsfristen er 18. oktober 2021.

Spørsmål om praktikantplass kan rettes til: Ambassaderåd Christian Larssen, tlf. 0041 22 918 04 31 eller på mail til:  christian.larssen@mfa.no  
og ministerråd Ms Benedicte Fleicher : marit.benedicte.sophie.fleischer@mfa.no