WTO GVA - Photo:WTO Geneva
WTO Geneva

Praktikantopphold WTO/EFTA delegasjonen Genève høsten 2022

Praktikantopphold (WTO/EFTA) høsten 2022. Interessert i handelspolitiske spørsmål og prosesser? Den norske WTO-delegasjonen i Genève tilbyr praktikantplass for to norske studenter fra ca. 5. september til 21. desember 2022. Søk innen 3. april 2022!

Praktikantopphold ved WTO/EFTA-delegasjonen i Genève

Den norske WTO/EFTA-delegasjonen i Genève tilbyr praktikantplass for to norske studenter fra ca. 5. september til 21. desember 2022. Søknadsfristen er 3. april 2022.

Den norske delegasjonen til Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) i Genève tilbyr praktikantopphold for to norske studenter i høstsemesteret 2022. WTO/EFTA-delegasjonen representerer Norge og norske interesser i WTO og EFTA. Delegasjonen deltar i den daglige virksomheten i WTOs organer og har bl.a. ansvar for å følge pågående forhandlinger, tiltredelser, tvisteløsning, handel med varer og tjenester samt handel og utvikling. Delegasjonen representerer Norge i EFTAs Råd, samt behandler ulike spørsmål knyttet til administrasjonen av EFTA som organisasjon og EFTAs forhandlinger om handelsavtaler med tredjeland. Praktikantene vil inngå i delegasjonens stab og delta i den løpende virksomheten knyttet til forberedelse, gjennomføring og rapportering fra møter i WTO og EFTA. Praktikantoppholdet gir mulighet til å lære mer både om norsk utenrikstjeneste, om multilateralt arbeid og om en rekke handelspolitiske spørsmål og prosesser.

Søkere til praktikantplassene må være norske statsborgere, og være registrert som student på bachelor- eller mastergradsnivå ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad etter praktikantoppholdet, vil også bli vurdert. Det forutsettes at studieløpet videreføres umiddelbart etter praktikantoppholdet. Det er et vilkår at man ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Relevant faglig bakgrunn innen økonomiske, juridiske eller samfunnsvitenskapelige fag, interesse for multilaterale spørsmål, gode samarbeidsevner og muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk vektlegges ved utvelgelsen.

Praktikantplassen er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et månedlig stipend som p.t. utgjør NOK 16.750. Reise- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må også selv skaffe bolig og sørge for medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel.

Søkere må være forberedt på at endring i reiserådet frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold må kanselleres. Eventuelle påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket.

Søknad med relevante vedlegg (CV, vitnemål og attester) sendes per e-post til

del-wto.geneva@mfa.no. Søknaden bes merket «Praktikantopphold ved WTO/EFTA-delegasjonen i Genève». Søknadsfristen er 3. april 2022.