Utlysning praktikantopphold ved WTO/EFTA-delegasjonen i Genève våren 2018.

Den norske WTO/EFTA-delegasjonen i Genève tilbyr praktikantplass for to norske studenter fra 15. januar til 13. juli 2018. Søknadsfristen er 20. september 2017.

Den norske delegasjonen til Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) i Genève tilbyr praktikantopphold for to norske studenter i vårsemesteret 2018. WTO/EFTA-delegasjonen representerer Norge og norske interesser i WTO og EFTA. Delegasjonen deltar i den daglige virksomheten i WTOs organer og har bl.a. ansvar for å følge pågående forhandlinger, tiltredelser, tvisteløsning, handel med varer og tjenester samt handel og utvikling. EFTAs hovedsete ligger i Genève. Delegasjonen representerer Norge i EFTAs Råd samt behandler ulike spørsmål knyttet til administrasjonen av EFTA som organisasjon og EFTAs forhandlinger om handelsavtaler med tredjeland.

Praktikantene vil inngå i delegasjonens stab og delta i den løpende virksomheten knyttet til forberedelse, gjennomføring og rapportering fra møter i WTO og EFTA. Praktikantoppholdet gir mulighet til å lære mer både om norsk utenrikstjeneste og om en rekke handelspolitiske spørsmål og prosesser.

Søkere til praktikantplass må være norske statsborgere og være registrert i et studieprogram ved et godkjent lærested i Norge eller i utlandet på bachelor- eller mastergradsnivå. Det forutsettes at studieløpet videreføres umiddelbart etter praktikantoppholdet. Det er et vilkår at man ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Studenter som har relevant faglig bakgrunn innen økonomiske, juridiske eller samfunnsvitenskapelige fag, interesse for multilaterale spørsmål og gode samarbeidsevner oppfordres til å søke. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk vil bli tillagt vekt.

Praktikantplassen er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et månedlig stipend som p.t. utgjør NOK 15 000. Reise- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må selv fremskaffe bolig og sørge for medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel.

Søknad med relevante vedlegg (CV, vitnemål og attester) sendes per e-post til del-wto.geneva@mfa.no . Søknaden bes merket «Praktikantopphold ved WTO/EFTA-delegasjonen i Genève». Søknadsfristen er 20. september 2017.

Spørsmål om praktikantplass kan rettes til:
ambassaderåd Anne Normann, tlf. + 41 22 918 0431
eller ministerråd Siri Barry, tlf. + 41 22 918 0441.
Se også delegasjonens hjemmeside: www.norway-geneva.org