Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Palais des Nations - Photo:Foto: Hans Brattskar
Palais des Nations seen from garden with sculpture The Celestial Sphere (also known as the Armillary Sphere) Foto: Hans Brattskar

FN vår 2019(2)

Den norske FN-delegasjonen i Genève tilbyr praktikantplass for inntil tre - fire norske studenter fra ca. 2. september til 20. desember 2019.   Søknadsfristen er 8. mars 2019.

Praktikantopphold ved FN-delegasjonen i Genève

Delegasjonen representerer Norge overfor FN-organisasjoner og andre internasjonale organisasjoner med hovedsete i Genève.  Delegasjonen har ansvar for blant andre følgende saksområder: humanitære spørsmål, nedrustning, menneskerettigheter, globale helsespørsmål og internasjonale arbeidslivsspørsmål.  Praktikanten vil inngå i delegasjonens stab og delta i det praktiske og politiske arbeidet.  Dette inkluderer forberedelse, deltakelse i og rapportering fra møter og forberedelse av besøk fra norske politikere og andre samfunnsaktører og informasjonsarbeid. Praktikanten vil få mulighet til å delta i spennende politiske prosesser, vanligvis med mye selvstendig arbeid og ansvar. Praktikantoppholdet gir mulighet til å lære mer om både fagfeltene, multilateralt arbeid og norsk utenrikstjeneste i en av verdens hovedsteder for internasjonalt samarbeid.

Søkere til praktikantplassen må være norske statsborgere og være registrert i et studieprogram ved et godkjent lærested enten i Norge eller i utlandet på bachelor- eller mastergrad nivå. Det forutsettes at studieløpet videreføres umiddelbart etter praktikantoppholdet.  Det er et vilkår at man ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Relevant faglig bakgrunn, interesse for multilaterale spørsmål, gode samarbeidsevner og muntlig og skriftlig fremstillingsevne vektlegges ved utvelgelsen.

Praktikantplassen er ikke lønnet.   Det utbetales imidlertid et månedlig stipend, som p.t. utgjør NOK 14.000.

Reise- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv.  Praktikanten må også selv skaffe bolig og sørge for medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel.

Søknad med CV og karakterutskrifter fra universitet og/eller høyskole sendes per e-post til del-un.geneva@mfa.no innen 8. mars 2019.

Spørsmål om praktikantplass kan rettes til: Ambassaderåd Anne Normann, tlf. +41 22 918 0431, minister Trine Heimerback, tlf. +41 22 918 0404 og ministerråd Ingunn Vatne, tlf. +41 22 918 0408. Se også delegasjonens hjemmeside: www.norway-geneva.org