Praksisplass ved Norges delegasjon til OSSE i Wien 1. halvår 2023

Norges delegasjon til OSSE tilbyr to studentpraktikantplasser for våren 2023. Praksisperioden i vår vil være fra 16. januar til 14. juli 2023.

Generell informasjon om Utenrikstjenestens studentpraktikantordning fins her.

 

Studentpraktikant ved OSSE-delegasjonen i Wien

Den overordnede målsettingen med studentpraktikantordningen er å gi norske studenter innblikk i internasjonalt arbeid og bidra til å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. 

Studentpraktikantoppholdet ved OSSE-delegasjonen gir et godt innblikk i arbeidet på en multilateral utenriksstasjon og hvordan Norges interesser fremmes gjennom OSSE. Studentpraktikanter vil også få en forståelse av utenrikstjenesten generelt og samspillet mellom hjemme- og uteapparatet. Oppholdet gir i tillegg innsikt i aktuelle sikkerhetsspørsmål i vid forstand, med fordypning i de områdene der OSSE har sitt hovedvirke: Vest-Balkan, Øst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia. Organisasjonen er sterkt påvirket av de siste årenes endrede sikkerhetspolitiske klima i Europa.

Det kreves gode språkkunnskaper, særlig i engelsk, gjerne også i russisk og/eller tysk. Interesse for og grunnleggende kjennskap til sikkerhetspolitikk, internasjonalt samarbeid og arbeidet for menneskerettigheter og demokrati er en forutsetning. Studentpraktikantene forventes å ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk, samt erfaring med bruk av informasjonsteknologi og sosiale medier.

 

Vilkår og praktiske opplysninger

  • Søker må være norsk statsborger og medlem i norsk folketrygd.
  • Søker må være student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden.
  • Søker kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.
  • Studentpraktikantene vil motta et stipend på NOK 13 000 per måned. Bolig kan ikke formidles.
  • Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+.
  • Sykeforsikring: Studentpraktikanten må fremlegge bekreftelse fra NAV på pliktig eller frivilling medlemskap i folketrygden. Ta også kontakt med lokalt trygdekontor for utstedelse av europeisk helsetrygdekort som dekker akutt sykdom under opphold i utlandet.


Søknad med CV og karakterutskrifter sendes pr. e-post: mission.vienna@mfa.no  

Søknadsfrist: 3. oktober 2022.  

 

Kontaktperson for faglige spørsmål:

Ministerråd Henrik Malvik

Henrik.Malvik@mfa.no

Telefon: +47 23953706

 

Kontaktperson for praktiske spørsmål:

Ambassaderåd Astrid Nærum

Astrid.Naerum@mfa.no

Telefon: +47 23953712