Praktikantopphold ved OSSE-delegasjonen i Wien

Norges delegasjon til OSSE tilbyr to praktikantplasser i høstsemesteret 2019. Søkere må være norske statsborgere og registrert ved et godkjent lærested under praktikantoppholdet. Søkere kan ikke ha vært praktikant ved en annen norsk utenriksstasjon tidligere.

Praktikantperioden for høstsemesteret vil være fra 3. september – 20. desember 2019.

Søknadsfristen er 18. februar 2019.

Praktikantordningen
Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten.
Praktikantoppholdet ved OSSE-delegasjonen gir et godt innblikk i arbeidet på en multilateral utenriksstasjon og hvordan Norges interesser fremmes gjennom OSSE. Praktikanter vil også få en forståelse av utenrikstjenesten generelt og samspillet mellom hjemme- og uteapparatet. Oppholdet gir i tillegg innsikt i aktuelle sikkerhetsspørsmål i vid forstand, med fordypning i de områdene der OSSE har sitt hovedvirke: Vest-Balkan, Øst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia. Organisasjonen er sterkt påvirket av de siste årenes endrede sikkerhetspolitiske klima i Europa og har fått ny relevans gjennom dens fremtredende rolle i Ukraina.

Praktikantens oppgaver
Praktikanten vil inngå i delegasjonens stab og delta i det praktiske og politiske arbeidet. Dette inkluderer blant annet forberedelser til, deltakelse i og rapportering fra møter. Andre praktiske oppgaver vil også være praktikantens ansvar, deriblant oppdatering av delegasjonens nettside.

Kvalifikasjoner
• Søker må være norsk statsborger, student ved et NOKUT-godkjent lærested og ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
• Relevant faglig bakgrunn
• God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
• Interesse for og kjennskap til norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, herunder OSSEs virksomhet og virkeområder vil være en fordel
• Fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner
• Praktikanten forventes å ha god kompetanse i bruken av informasjonsteknologi

Praktiske opplysninger
Praktikantoppholdet er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et stipend på NOK 12 500,- pr mnd. til delvis dekning av bo-, oppholds- og reiseutgifter. I tillegg dekkes månedskort til kollektivtrafikk i Wien sentrum. Bolig kan ikke formidles.

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+.

Studentpraktikanten må fremlegge bekreftelse fra NAV på pliktig eller frivilling medlemskap i folketrygden. Ta også kontakt med lokalt trygdekontor for utstedelse av europeisk helsetrygdekort som dekker akutt sykdom under opphold i utlandet.


Søknad, CV med referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrift/attester sendes pr. e-post til:
Norges OSSE-delegasjon i Wien: del.vienna.del-osce.vienna@mfa.no 

Faglige spørsmål om praktikantplass kan rettes til :
Ministerråd Henning Hjortland Johansen, henning.hjortland.johansen@mfa.no
Telefon: +47 23953706 eller +43 664 96 69 413

Praktiske spørsmål kan rettes til:
Ambassaderåd Inger Brusell, inger.brusell@mfa.no
Telefon: +47 23953712