Praktikantopphold ved OSSE-delegasjonen i Wien

Norges delegasjon til OSSE tilbyr to praktikantplasser i vårsemesteret 2018. Søkere må være norske statsborgere og registrert ved et godkjent lærested under praktikantoppholdet. Søkere kan ikke ha vært praktikant ved en annen norsk utenriksstasjon tidligere.

Praktikantperioden for vårsemesteret:  29.januar – 27. juli 2018

Søknadsfristen for vårsemesteret 2018 er fastsatt til 30. september 2017  

Praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. 

Praktikantoppholdet ved OSSE-delegasjonen gir et godt innblikk i arbeidet på en multilateral utenriksstasjon og hvordan Norges interesser fremmes gjennom OSSE. Praktikanter vil også få en bedre forståelse av utenrikstjenesten generelt og samspillet mellom hjemme- og uteapparatet. Oppholdet gir i tillegg innsikt i aktuelle sikkerhetsspørsmål i vid forstand, med fordypning i de områdene der OSSE har sitt hovedvirke: Vest-Balkan, Øst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia. Organisasjonen er sterkt påvirket av de siste årenes endrede sikkerhetspolitiske klima i Europa og har fått ny relevans gjennom dens fremtredende rolle i Ukraina. 

Praktikantens oppgaver

Praktikanten vil inngå i delegasjonens stab og delta i det praktiske og politiske arbeidet.  Dette inkluderer blant annet forberedelser til, deltakelse i og rapportering fra møter.  Andre praktiske arbeidsoppgaver vil også være praktikantens ansvar, deriblant oppdatering av delegasjonens nettside.

Kvalifikasjoner

  • Søker må være norsk statsborger, student ved et NOKUT-godkjent lærested og ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere

  • Relevant faglig bakgrunn

  • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk

  • Interesse for og kjennskap til norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, herunder OSSEs virksomhet og virkeområder vil være en fordel

  • Fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner

  • Praktikanten forventes å ha god kompetanse i bruken av informasjonsteknologi

Praktiske opplysninger

Praktikantoppholdet er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et stipend på NOK 11 700,- pr mnd. til delvis dekning av bo-, oppholds- og reiseutgifter. I tillegg dekkes månedskort til kollektivtrafikk i Wien sentrum.  Bolig kan ikke formidles.

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+.

Studentprakten må fremlegge bekreftelse fra NAV på pliktig eller frivilling medlemskap i folketrygden. Ta også kontakt med lokalt trygdekontor for utstedelse av europeisk helsetrygdekort som dekker akutt sykdom under opphold i utlandet.

Søknad, CV med referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrift/attester sendes pr. e-post til: Norges OSSE-delegasjon i Wien:  del.vienna.del-osce.vienna@mfa.no

Faglige spørsmål om praktikantplass kan rettes til : Ministerråd Henning Hjortland Johansen, henning.hjortland.johansen@mfa.no

Telefon: +47 23953706 eller +43 664 96 69 413

Praktiske spørsmål kan rettes til:

Ambassaderåd Inger Brusell, inger.brusell@mfa.no Telefon: +47 23953712