HRTF2Bild.jpg

Menneskerettighetsfondet

Menneskerettighetsfondet ble opprettet etter norsk initiativ i 2008. Målet er å sørge for finansiell støtte til prosjekter som hjelper medlemsland med å følge opp dommene fra EMD.

Det var Norge som tok initiativet til å opprette et fond som skulle støtte medlemsstatenes arbeid med å følge opp dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Begrunnelsen var at mange medlemsland ikke klarte å oppfølge sine forpliktelser, rett og slett fordi det var for kostbart å endre nasjonal lovgivning og praksis i møte med strukturelle svakheter i de nasjonale rettsystemene. 

Fondet støtter prosjekter som bidrar til å hjelpe stater med å oppfylle sine forpliktelser overfor Europarådet, for eksempel arbeidet med å sørge for at den nasjonale lovgivningen er i tråd med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Dette gjøres ved hjelp av kapasitet- og kompetansebygging med støtte fra utsendte eksperter.

Menneskerettsfondet ble opprettet i 2008 etter initiativ fra Norge i samarbeid med Europarådet og Europarådets utviklingsbank. Siden har også Tyskland, Nederland, Finland, Sveits og Storbritannia blitt med.

Finansieringen sikres gjennom frivillige bidrag fra de seks medlemsstatene og fondet administreres av disse i fellesskap.

Fondet har en egen nettside under Europarådsportalen.