Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller særskilt oppnevnte stemmemottakere.

På valgdagen 9. september er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme.

Du kan forhåndsstemme i Norge og på de fleste norske utenriksstasjoner – det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater.

I tillegg kan du forhåndsstemme i utlandet hos stemmemottakere særskilt oppnevnt av Valgdirektoratet. Det er også mulig å brevstemme hvis du oppholder deg i utlandet og ikke kan oppsøke en utenriksstasjon eller en særskilt oppnevnt stemmemottaker.

En fullstendig oversikt over hvor og hvordan man kan forhåndsstemme i utlandet kan du finne på https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-20192/forhandsstemme/forhandsstemme-fra-utlandet/.

Forhåndsstemmegivningen i utlandet til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 foregår fra og med mandag 1. juli til og med fredag 30. august.

For at stemmegivningen skal være tellende i valgoppgjøret, må din forhåndsstemme komme frem til riktig kommune i Norge innen tirsdag 10. september kl. 17.00.

Stemmemottaker sørger for at stemmegivningen blir sendt til riktig kommune i Norge, men du har også selv et ansvar for å avgi din forhåndsstemme i god nok tid til at stemmegivningen kommer frem til riktig kommune innen fristen.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men du må ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme.

Velgere som er folkeregistrert i en kommune eller et fylke som er berørt av kommune- og regionreformene, skal velge representanter til kommunestyret og fylkestinget i de nye kommunene og fylkene. Valget skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger som trer i kraft 1. januar 2020.

Du kan finne mer informasjon om kommune- og regionreformene på regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/id921

Hvem har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
  • Statsborger i et annet nordisk land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
  • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.