Vil du bli studentpraktikant ved ambassaden i Lilongwe, Malawi?

Praktikant  - Photo:Photo: RNE
Nåværende praktikant Petter Leinaas Heradstveit sammen med resepsjonist Derby Khwaju Khisi. Photo: RNE

Den norske ambassaden i Lilongwe tilbyr praktikantopphold for en norsk student andre halvår 2018. Oppstart er i begynnelsen av juli, og oppholdet har en varighet på seks måneder. Søknadsfrist er mandag 2. april 2018.

Tjenestestedet
Malawi er et vakkert og hyggelig land i sørøstlige Afrika med omkring 18 millioner innbyggere. Landet er blant verdens fattigste, men har et gryende demokrati og et stort utviklingspotensial innen blant annet landbruk og naturressurser. I arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål er Malawi et partnerland for Norge og av de landene som mottar mest langsiktig støtte. Støtten går i hovedsak til å styrke demokratiet og fattigdomsbekjempelse, med hovedvekt på utdanning, helse og landbruk.

Den norske ambassaden ble etablert i 1999. Foruten utviklingssamarbeid står politisk dialog, rapportering og næringsfremme sentralt. Malawi er politisk sett stabilt, men landet har store utfordringer knyttet til blant annet korrupsjon, klimaendringer og befolkningsvekst. Ambassaden har dessuten en stor visumseksjon, og behandler visumsøknader for 16 land i Schengenområdet. I tillegg ytes konsulære tjenester for nordiske borgere. I 2016 ble Zambia sideakkreditert til ambassaden i Malawi.

Norge er per i dag en av de største bilaterale giverne i Malawi og en sentral samarbeidspartner for både myndighetene i landet og internasjonale og nasjonale organisasjoner og aktører. Langsiktig og bredt samarbeid for å bedre utdanningsmuligheter, helsetilbud, matsikkerheten, bærekraftig utnyttelse av ressurser, menneskerettigheter og styrking av offentlig og privat sektor, gjør arbeidet på ambassaden både meningsfullt og utfordrende.

Ambassaden har en stab på 24 personer, hvorav ni er utsendte fra Norge og 15 er lokalansatte – og i tillegg en praktikant. Du finner mer informasjon om ambassaden og ambassadens arbeid på vår nettside.

Praktikantplassen
Et praktikantopphold ved ambassaden i Lilongwe vil gi deg en unik mulighet til å bli kjent med et fredelig lands utfordringer med politikk, fattigdomsbekjempelse og klima. Samtidig byr Malawi på behagelig temperatur og vær, et varmt og imøtekommende folk og slående naturopplevelser. Som praktikant på ambassaden vil du delta i ambassadens daglige gjøremål og utføre løpende arbeidsoppgaver innenfor de fleste av ambassadens arbeidsområder. Praktikanten vil ha ansvar for ambassadens hjemmesider, sosiale medier og annet informasjonsarbeid, men vil også bistå program-medarbeiderne i oppfølgingen av bistandsprosjekter, assistere i møter og kontakt med samarbeidspartnere og myndigheter, samt de øvrige ansatte innenfor deres ansvarsområder. Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få bred innsikt i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver, samtidig som at praktikanten i samarbeid med ledelsen kan velge et fordypningsområde. Les gjerne nåværende praktikants forventinger til oppholdet her.

Kvalifikasjoner
Praktikantplassen er åpen for studenter under utdanning. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikant-oppholdet. Det vil bli lagt vekt på faglig bakgrunn og søkerens motivasjon for et opphold i Malawi. Gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig er et krav. Kjennskap til og interesse for utviklingssamarbeid, politikk, økonomi og forholdene i regionen er en fordel.

Praktisk
Praktikanten må være norsk statsborger og ha gyldig pass for hele oppholdet. Praktikantplassen er ulønnet, men dersom vedkommende ikke mottar stønad fra Statens Lånekasse vil det tildeles et månedlig stipend for å bidra til utgifter til bolig og livsopphold. Per dags dato er dette stipendet på NOK 10.750,-. Reise og opphold må dekkes av praktikanten selv. Det forutsettes at kandidaten er medlem av Folketrygden og søker NAV om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon om ordningen vises det til informasjon på Utenriksdepartementets sider.  

Søknad
Søknadsfrist er 2. april. Tiltredelsesdato er senest 09. juli 2018. Oppholdets varighet er på inntil seks måneder. Kortfattet søknad, vedlagt CV og karakterutskrift, sendes til emb.lilongwe@mfa.no , med kopi til petter.leinaas.heradstveit@mfa.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende praktikant Petter Leinaas Heradstveit.