Information banner  - Photo:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Leveattester til pensjonsmottakere i utlandet

Leveattester for 2022 blir sendt til pensjonsmottakere bosatt i utlandet i begynnelsen av april. Frist for å sende inn leveattesten er 5. juni 2022.

Med pensjon menes alderspensjon fra folketrygden, krigspensjon og pensjon fra Statens pensjonskasse.

Årets leveattestkontroll omfatter mottakere over 65 år som er registrert bosatt i land utenfor EØS-området. NAV purrer dersom man ikke sender leveattest innen svarfristen. Hvis purringen ikke fører til respons, vil NAV vurdere å stoppe utbetalingen.

Leveattesten skal underskrives av mottakeren selv. I tillegg skal to vitner (to myndige personer) på mottakerens hjemsted bekrefte at mottakeren lever. Mottakeren sender svaret direkte til NAV; ikke til norsk utenriksstasjon.

https://www.nav.no/no/person/pensjon/alderspensjon/relatert-informasjon/alderspensjon-og-utland_2/leveattester-til-mottakere-av-pensjon-og-uforetrygd-i-utlandet