Den norske ambassaden i Vilnius tilbyr praktikantplass for en norsk student

Vilnius Gediminas castle - Photo:Norwegian Embassy
Vilnius. Photo: Norwegian Embassy

Den norske ambassaden i Vilnius tilbyr praktikantplass for en norsk student for høstsemesteret 2019, fra 5. august til 20. desember 2019. Søknadsfristen er søndag 3. mars.

Ambassaden består av 11 ansatte, hvorav to er utsendt fra Norge. De viktigste oppgavene er innen bilaterale politiske forbindelser, næringsfremme, EØS-finansieringsmidlene og kultur/informasjon.

Målsetting med praktikantordningen

Målet med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Gjennom orientering og rettledning underveis er det meningen at praktikanten skal få bred innføring i arbeidet ved ambassaden og i utenrikstjenesten. Praktikanten vil delta i det daglige virke på ambassaden og utføre varierte arbeidsoppgaver. Dette omfatter informasjonsinnhenting og bidra til rapportering om politikk og økonomi, fremme av norske næringsinteresser og kultursamarbeid, tilrettelegging av besøk og arrangementer, samt enkelte administrative oppgaver. Arbeidet vil i størst mulig grad bli tilpasset praktikantens bakgrunn og interesser. I løpet av oppholdet vil praktikanten blant annet lære mye om Litauen, det nordisk-baltiske samarbeidet, EU/EØS, NATO og regionale forhold.

Kvalifikasjoner

Ambassaden søker etter en student med relevant faglig bakgrunn, interesse for internasjonal politikk og aktuelle samfunnsspørsmål. Kjennskap til kulturelle og politiske forhold i regionen er en fordel. God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Det legges videre vekt på gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, selvstendighet og fleksibilitet, samt grunnleggende IKT-kunnskaper. Det er et krav at kandidaten er under utdanning ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested (https://www.lanekassen.no/lut/) på universitets- eller høyskolenivå og ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Mer generell informasjon om praktikantordningen og dens formelle krav er på Utenriksdepartementets sider (https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/).

Praktiske opplysninger

- Praktikantordningen er åpen for studenter som er norske statsborgere. Praktikantene vil motta et stipend på NOK 10 000 per måned. Praktikanten må selv skaffe og bekoste bolig, samt dekke egne reisekostnader.

- Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon besøk

https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus-praksisopphold

- Sykeforsikring: Studentpraktikanten må fremlegge bekreftelse fra NAV på pliktig eller frivilling medlemskap i folketrygden. Ta også kontakt med lokalt trygdekontor for utstedelse av europeisk helsetrygdekort som dekker akutt sykdom under opphold i utlandet. Tegning av eventuelle supplerende private forsikringer (f.eks. reiseforsikring) er praktikantens ansvar.

Spørsmål om praktikantplassen kan rettes til:

Studentpraktikant Patricija Olchoviciute: Patricija.Olchoviciute@mfa.no

Ambassaderåd Bjørn Erik Brustad: Bjorn.Erik.Brustad@mfa.no

Søknad, kortfattet CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes med «Praktikantplass høstsemester 2019 – ETTERNAVN FORNAVN» i emnefeltet til: emb.vilnius@mfa.no innen utløpet av søndag 3. mars 2019.

Vi ber kandidater sende alt i én PDF av minst mulig filstørrelse. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for Skype/telefonintervju. Ambassaden tar sikte på å sluttføre prosessen innen utløpet av uke 11.