Den norske ambassaden i Vilnius tilbyr praktikantplass for en norsk student

Vilnius Gediminas castle - Photo:Norwegian Embassy
Vilnius. Photo: Norwegian Embassy

Den norske ambassaden i Vilnius tilbyr praktikantplass for en norsk student for høstsemesteret 2018, fra 2. juli til 21. desember 2018. Søknadsfristen er søndag 11. mars.

Ambassaden består av 11 ansatte, hvorav to er utsendt fra Norge. De viktigste oppgavene er innen bilaterale politiske forbindelser, næringsfremme, EØS-finansieringsmidlene og kultur/informasjon.

Målsetting med praktikantordningen

Målet med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Gjennom orientering og rettledning underveis er det meningen at praktikanten skal få bred innføring i arbeidet ved ambassaden og i utenrikstjenesten. Praktikanten vil delta i det daglige virke på ambassaden og utføre varierte arbeidsoppgaver. Dette omfatter informasjonsinnhenting og rapportering om politikk og økonomi, samt kultursamarbeid, arrangementer og administrative oppgaver. Arbeidet vil i størst mulig grad bli tilpasset praktikantens bakgrunn og interesser. I løpet av oppholdet vil praktikanten blant annet lære mye om Litauen, det nordisk-baltiske samarbeidet, EU/EØS, NATO og andre regionale forhold.

Kvalifikasjoner

Ambassaden søker en person med relevant faglig bakgrunn og med svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Kjennskap til kulturelle og politiske forhold i regionen samt litauisk eller russisk språk er en fordel. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er viktig. Grunnleggende IKT-kunnskaper og gode evner til å innhente informasjon er en forutsetning. Det er et krav at kandidaten er under utdanning ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested (https://www.lanekassen.no/lut/) på universitets- eller høyskolenivå og ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Mer generell informasjon om praktikantordningen og dens formelle krav er på Utenriksdepartementets sider.

Praktiske opplysninger

Praktikanten må være norsk statsborger og medlem av folketrygden. Europeisk helsetrygdkort er anbefalt, i tillegg til at praktikanten selv bør søke om rett til utvidet helsetjeneste via NAV Internasjonalt. Tegning av eventuelle supplerende private forsikringer (f.eks. reiseforsikring) er praktikantens ansvar. Stillingen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et månedlig stipend, som fra høsten 2018 blir NOK 10.000. Ambassaden dekker ikke leve- og bokostnader. Praktikanten må selv skaffe bolig. Erfaringsmessig er det tilgang på informasjon om botilbud blant det gode nettverket av internasjonale praktikanter i Vilnius. Praktikanten må selv dekke reisekostnadene. Det er mulig å søke om stipend gjennom Erasmus+ programmet som kan kombineres med andre stipend.  (https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus-praksisopphold)

Søknad, kortfattet CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes med «Praktikantplass høstsemester 2018 – ETTERNAVN FORNAVN» i emnefeltet til: emb.vilnius@mfa.no.

Vi ber kandidater sende alt i én PDF av minst mulig filstørrelse. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for Skype- eller telefonintervju. Ambassaden tar sikte på å sluttføre prosessen innen utløpet av uke 11.