Den norske ambassaden i Vilnius tilbyr praktikantplass for en norsk student

Vilnius - Photo:Norwegian Embassy
Den norske ambassaden i Vilnius tilbyr praktikantplass for en norsk student fra 3. juli til 22. desember 2017. Søknadsfristen er søndag 19. mars.

Den norske ambassaden i Vilnius tilbyr studentpraktikantplass for høstsemesteret 2017. Ambassaden består av 11 ansatte, hvorav to er utsendt fra Norge. De viktigste oppgavene er innen bilaterale politiske forbindelser, næringsfremme, EØS-finansieringsmidlene og kultur/informasjon.

Målsetting med praktikantordningen

Målet med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Gjennom orientering og rettledning underveis er det meningen at praktikanten skal få bred innføring i arbeidet ved ambassaden og i utenrikstjenesten. Praktikanten vil delta i det daglige virke på ambassaden og utføre varierte arbeidsoppgaver. Dette omfatter informasjonsinnhenting og rapportering om politikk og økonomi, samt kultursamarbeid, arrangementer og administrative oppgaver. Arbeidet vil i størst mulig grad bli tilpasset praktikantens bakgrunn og interesser. I løpet av oppholdet vil praktikanten blant annet lære mye om Litauen, det nordisk-baltiske samarbeidet, EU/EØS, NATO og andre regionale forhold.

Kvalifikasjoner

Ambassaden søker en person med relevant faglig bakgrunn og med svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Kjennskap til kulturelle og politiske forhold i regionen samt litauisk eller russisk språk er en fordel. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er viktig. Grunnleggende IKT-kunnskaper og gode evner til å innhente informasjon er en forutsetning. Det er et krav at kandidaten er under utdanning ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested på universitets- eller høyskolenivå og ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Mer generell informasjon om praktikantordningen og dens formelle krav er på Utenriksdepartementets sider.

Praktiske opplysninger

Praktikantperioden varer i underkant av seks måneder fra mandag 3. juli til fredag 22. desember 2017. Praktikanten må være norsk statsborger og medlem av folketrygden. Europeisk helsetrygdkort er anbefalt, i tillegg til at praktikanten selv bør søke om rett til utvidet helsetjeneste via NAV Internasjonalt. Tegning av eventuelle supplerende private forsikringer (f.eks. reiseforsikring) er praktikantens ansvar. Stillingen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et månedlig stipend. Størrelsen på stipendet vil bli fastsatt ved starten av praktikantoppholdet og er for tiden NOK 8500. Ambassaden dekker ikke leve- og bokostnader. Praktikanten må selv dekke reisekostnadene. Det er mulig å søke om stipend gjennom Erasmus+ programmet som kan kombineres med andre stipend.

Søknad, kortfattet CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes med «Praktikantplass høstsemester 2017 – ETTERNAVN FORNAVN» i emnefeltet til: emb.vilnius@mfa.no.

Vi ber kandidater sende alt i én PDF av minst mulig filstørrelse. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for Skype- eller telefonintervju. Ambassaden tar sikte på å sluttføre prosessen innen utløpet av mars 2017.

Spørsmål om praktikantplassen kan rettes til:

Praktikant Thomas Mark Swan Croucher: Thomas.Mark.Swan.Croucher@mfa.no

Ambassadesekretær Turid Kristin Lilleng: Turid.Kristin.Lilleng@mfa.no

Søknadsfrist: 15. mars 2016.

Tidligere studentpraktikanter ved Den kongelige norske ambassaden i Vilnius, Litauen

Thomas Mark Swan Croucher (våren 2017) studerte sammenlignende politikk, religionsvitenskap og rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og «University of Cape Town».

Marius Roska Nymoen (høsten 2016) studerte historie, statsvitenskap og en master innen «Globalisering, transnasjonalisme og kultur» ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet.

Lejla Brackovic (våren 2016) studerte multimedia kommunikasjon, internasjonale relasjoner og internasjonal kommunikasjon ved «Academy of Arts University» i San Fransisco og Boston University.