Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Hot air baloon in Vilnius - Photo:Norwegian Embassy
Norwegian Embassy

Den norske ambassaden i Vilnius søker en praktikant for våren 2021

Den norske ambassaden i Vilnius søker en praktikant for våren 2021, i perioden tentativt fra 4. januar til 30. juni. Søknadsfrist er 18. oktober 2020.

| Vilnius

Målsettingen med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i Utenrikstjenesten. Ved et opphold ved ambassaden i Vilnius vil du få muligheten til å jobbe i en svært spennende region i utvikling og du vil få et godt innblikk i et land med tette forbindelser til Norge. Det norske bidraget til NATOs forsterkede fremskutte nærvær / Enhanced Forward Presence (eFP) i Litauen er for tidens Norges største militære utenlandsbidrag. 300 norske bedrifter er aktive i Litauen, og minst 60 000 litauere arbeider fast eller i perioder i Norge. I løpet av de neste årene vil EØS-finansierte prosjekter for 117 millioner euro bli gjennomført i Litauen. Ambassaden i Vilnius er fra september 2020 også ansvarlig for Norges bilaterale forhold til Hviterussland (sideakkreditert).

Studenter med interesse for sikkerhets-, forsvars- og energipolitikk, NATO-samarbeid, forholdet til Russland, Hviterussland og nærområdene, europeisk integrasjon, nordisk-baltiske relasjoner, næringsliv og kultursamarbeid anbefales å søke.

Arbeidsoppgaver

Praktikanten vil delta i ambassadens daglige virke og utføre varierte arbeidsoppgaver. Dette omfatter blant annet oppgaver relatert til politisk og økonomisk informasjonsinnhenting, kommunikasjonsarbeid, næringsliv, kultursamarbeid, samt enkelte administrative oppgaver. Praktikanten vil være involvert i en rekke arrangementer, blant annet relatert til næringsfremme og EØS-midlene i Litauen. Det vil være mulighet til å delta på møter og seminarer sammen med det politiske og akademiske miljøet i Litauen og andre representanter fra diplomatkorpset. Arbeidet vil kunne bli tilpasset praktikantens bakgrunn og interesser.

Gjennom orienteringer og løpende veiledning vil det bli lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i Utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Forutsetninger

Det er en forutsetning at praktikanten kan dokumentere at vedkommende:

  • Har norsk statsborgerskap.
  • Er student ved et godkjent lærested.
  • Kan fremlegge bekreftelse fra NAV på pliktig eller frivillig medlemskap i folketrygden (Tegning av eventuelle supplerende private forsikringer, som reiseforsikring, er praktikantens ansvar).
  • Ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Kvalifikasjoner

Praktikanten må ha en relevant faglig bakgrunn hvor vedkommende først og fremst har fullført en bachelorgrad eller vil fullføre en bachelorgrad før tiltredelse. I den grad søkeren har fullført et bachelorprogram og for tiden ikke er innrullert i et studieprogram, kan søkeren likevel vurderes dersom vedkommende har til hensikt å studere til en mastergrad senere. Praktikanten må ha interesse for politikk og samfunnsmessige forhold.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk vektlegges. Arbeidsspråkene på ambassaden er engelsk og norsk. Interesse for kulturelle og politiske forhold i regionen er fordelaktig, og kjennskap til litauisk eller russisk språk vurderes positivt. Praktikanten bør evne å jobbe selvstendig, kunne ta personlig initiativ, være fleksibel og kunne takle varierte arbeidsdager, og demonstrere gode samarbeidsevner. IKT-kunnskaper knyttet til Microsoft Office-pakken og Microsoft Outlook, erfaring med sosiale medier og gode evner til å bedrive elektronisk informasjonsinnhenting og rapportskriving er en forutsetning.

Det vil foretas en totalvurdering av søkerens bakgrunn hvor relevant studieprofil, personlige kvalifikasjoner, tidligere arbeidserfaring, praksisopphold og annen relevant kompetanse tas med i vurderingen.

Praksisplassen er ikke lønnet. Det vil bli gitt et månedlig stipend som for tiden er på NOK 12 000. Stipendet utbetales til norsk bankkonto. Studenten kan også kvalifisere til et Erasmus-stipend gjennom Erasmus+-programmet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en.

Utgifter forbundet med bolig, reise til og fra Vilnius mv. dekkes av praktikanten.
Praktikantoppholdet vil vare fra tentativt 4. januar til 30. juni i 2021.

Situasjonen i forbindelse med COVID-19 er umulig å forutsi - dersom Litauen er markert som «rødt» av norske helsemyndigheter på planlagt tidspunkt for tiltredelse, vil det ikke være mulig å starte et nytt praktikantopphold. Ambassaden forbeholder seg retten til å kansellere praktikantoppholdet hvis situasjonen skulle tilsi det. Eventuelle utgifter i forbindelse med reise eller opphold vil ikke bli refundert.

Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende praktikant Solveig Evensberget: [email protected] eller ambassaderåd Bjørn Erik Brustad: [email protected].

Søknad, CV, eventuelle referanser og attester, karakterutskrifter/vitnemål og kontaktinformasjon sendes til [email protected]. Søknad og CV skal skrives på norsk.

Søknaden skal sendes med tittelen «Praktikant Vilnius våren 2021» i emnefeltet. Vi ber om at all relevant dokumentasjon samles i én fil, hvor filen gis følgende tittel: «Etternavn, fornavn – Praktikant Våren 2021».

De mest aktuelle kandidatene vil bli oppringt på telefon, og innkalt til et intervju over Skype eller over telefon.


Søknadsfrist: 18. oktober