Den norske ambassaden i Vilnius søker en praktikant for våren 2020

Vilnius Skyline - Photo:Norwegian Embassy
Vilnius Skyline

Den norske ambassaden i Vilnius søker en praktikant for våren 2020, i perioden 6. januar til 30. juni. Søknadsfrist er 15.10.2019.

Målsettingen med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i Utenrikstjenesten. Ved et opphold ved ambassaden i Vilnius vil du få et godt innblikk i et land med tette forbindelser til Norge, og muligheten til å jobbe i en spennende region i dynamisk utvikling. Norges for tidens største militære utenlandsbidrag finner sted Litauen med de norske styrkene i NATO enhanced Forward Presence (eFP). Studenter med interesse for europeisk integrasjon, sikkerhets- og energipolitikk, NATO-samarbeid, forholdet til Russland og nærområdene, nordisk-baltiske relasjoner, næringsliv og kultursamarbeid anbefales å søke.

Arbeidsoppgaver

Praktikanten vil delta i ambassadens daglige virke og utføre varierte arbeidsoppgaver. Dette omfatter blant annet oppgaver relatert til politisk og økonomisk informasjonsinnhenting, sikkerhetspolitikk, informasjonsarbeid, næringsliv, kultursamarbeid, samt enkelte administrative oppgaver. Praktikanten vil være involvert i en rekke arrangementer, blant annet relatert til næringsfremme og EØS-midlene i Litauen. Det vil være mulighet til å delta på møter og seminarer sammen med det politiske og akademiske miljøet i Litauen og andre representanter fra diplomatkorpset.

Gjennom orienteringer og løpende veiledning vil det bli lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i Utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Forutsetninger

Det er en forutsetning at praktikanten kan dokumentere at vedkommende:

  • Har norsk statsborgerskap.
  • Er student ved eller har studert ved et godkjent lærested tidligere.
  • Kan fremlegge bekreftelse fra NAV på pliktig eller frivillig medlemskap i folketrygden (Tegning av eventuelle supplerende private forsikringer, som reiseforsikring, er praktikantens ansvar).
  • Ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Kvalifikasjoner

Praktikanten må ha en relevant faglig bakgrunn hvor vedkommende først og fremst har fullført en bachelorgrad eller vil fullføre en bachelorgrad før tiltredelse. I den grad søkeren har fullført et bachelorprogram og for tiden ikke er innrullert i et studieprogram, kan søkeren likevel vurderes dersom vedkommende har til hensikt å studere til en mastergrad senere. Praktikanten må ha interesse for politikk og samfunnsmessige forhold.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk vektlegges. Arbeidsspråkene på ambassaden er engelsk og norsk. Interesse for kulturelle og politiske forhold i regionen er fordelaktig, mens kjennskap til litauisk eller russisk språk vurderes positivt. Praktikanten bør evne å jobbe selvstendig, kunne ta personlig initiativ, være fleksibel i forhold til å takle varierte arbeidsdager, og demonstrere gode samarbeidsevner. IKT-kunnskaper knyttet til Microsoft Office-pakken og Microsoft Outlook, erfaring med sosiale medier som Facebook og gode evner til å bedrive elektronisk informasjonsinnhenting og rapportskriving er en forutsetning.

Det vil foretas en totalvurdering av søkerens bakgrunn hvor relevant studieprofil, personlige kvalifikasjoner, tidligere arbeidserfaring, praksisopphold og annen relevant kompetanse tas med i vurderingen.

Praksisplassen er ikke lønnet. Det vil bli gitt et månedlig stipend på NOK 10 700.Stipendet utbetales til norsk bankkonto. Studenten kan også kvalifisere til et Erasmus-stipend gjennom Erasmus+-programmet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en. Utgifter forbundet med bolig, reise til og fra Vilnius mv. dekkes av praktikanten.

Praktikantoppholdet vil vare fra tentativt 6. januar til 30. juni i 2020.

Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende praktikant Sverre Skre: Sverre.Skre@mfa.no eller ambassaderåd Bjørn Erik-Brustad: Bjorn.Erik.Brustad@mfa.no.

Søknad, CV, eventuelle referanser og attester, karakterutskrifter/vitnemål og kontaktinformasjon sendes til emb.vilnius@mfa.no. Søknad og CV skal skrives på norsk.

Søknaden skal sendes med tittelen «Praktikant Vilnius Våren 2020» i emnefeltet. Vi ber om at all relevant dokumentasjon samles i én fil, hvor filen gis følgende tittel: «Etternavn, fornavn – Praktikant Våren 2020».

De mest aktuelle kandidatene vil bli oppringt på telefon, og innkalt til et intervju over Skype eller over telefon.

Søknadsfrist: 15. oktober.