hot air ballon - Photo:Norwegian Embassy
Norwegian Embassy

Den norske ambassaden i Vilnius tilbyr en studentpraktikantplass for vårsemesteret 2022

Den norske ambassaden i Vilnius tilbyr en studentpraktikantplass for vårsemesteret 2022, fra medio januar til medio juli. Søknadsfristen er onsdag 20. oktober.

Ambassaden har 11 ansatte, hvorav to er utsendte diplomater fra Norge. De viktigste oppgavene er innen bilaterale politiske forbindelser, næringsfremme, EØS-finansieringsmidlene og kultur/informasjon. Ambassaden er sideakkreditert til Hviterussland.

Målsetting med praktikantordningen

Målet med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Gjennom orientering og rettledning underveis vil praktikanten få en bred innføring i arbeidet ved ambassaden og i utenrikstjenesten.

Arbeidsoppgaver

Praktikanten vil delta i det daglige virke på ambassaden og utføre varierte arbeidsoppgaver. Dette omfatter informasjonsinnhenting og bidrag til rapportering om politikk og økonomi, fremme av norske næringsinteresser og kultursamarbeid, tilrettelegging av besøk og arrangementer, samt enkelte administrative oppgaver. Arbeidet vil i størst mulig grad bli tilpasset praktikantens bakgrunn og interesser. I løpet av oppholdet vil praktikanten blant annet lære mye om Litauen, det nordisk-baltiske samarbeidet, EU/EØS, NATO, Hviterussland og regionale forhold.

Kvalifikasjoner

Ambassaden søker etter en student med relevant faglig bakgrunn, interesse for internasjonal politikk og aktuelle samfunnsspørsmål. Kjennskap til kulturelle og politiske forhold i regionen er en fordel. God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Språkkunnskaper i litauisk eller russisk er en fordel, men ikke et krav. Det legges videre vekt på gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, selvstendighet og fleksibilitet, samt grunnleggende IKT-kunnskaper.

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant

  • Norsk statsborgerskap.
  • Registrert som student ved en norsk utdanningsinstitusjon eller ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon godkjent av Lånekassen. Du må allerede ha minst to års studier på universitet eller høyskole.
  • Ikke tidligere vært studentpraktikant ved en ambassade.*
  • Medlemskap i norsk folketrygd.
  • Mer generell informasjon om praktikantordningen og dens formelle krav er på Utenriksdepartementets sider.

Praktisk

  • Praktikantoppholdet er ulønnet, men det gis et månedlig stipend på p.t. 11 500 kroner til delvis dekning av utgifter til bolig.
  • Ta kontakt med lokalt trygdekontor for utstedelse av europeisk helsetrygdekort som dekker akutt sykdom under opphold i utlandet. I tillegg anbefaler vi på det sterkeste at praktikanten tegner en privat ansvarsforsikring og reiseforsikring som gjelder for hele oppholdet i Litauen.
  • Praktikantene er selv ansvarlige for å finne et sted å bo.
  • Mer praktisk informasjon, lenker til å finne bolig etc. gis til den enkelte praktikant når søknadsprosessen er over.
  • Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din utdanningsinstitusjon og besøk aktuell side på no.

Søknad, kortfattet CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes med «Praktikantplass vårsemester 2022 – ETTERNAVN FORNAVN» i emnefeltet til: emb.vilnius@mfa.no innen utløpet av onsdag 20. oktober. Eventuelle spørsmål kan rettes til ambassadesekretær Eirik Bergene (eirik.bergene@mfa.no).

Vi ber om at  alle dokumenter så langt det lar seg gjøre sendes samlet i én PDF av minst mulig filstørrelse. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for video/telefonintervju. Ambassaden tar sikte på å sluttføre prosessen innen utløpet av uke 43.

Det gjøres oppmerksom på at utviklingen under den pågående pandemien, herunder smitteutvikling og reiserestriksjoner, kan medføre at ambassaden blir nødt til å endre tiltredelsestidspunkt, eller i siste instans, avlyse oppholdet. Ambassaden kan dessverre ikke påta seg å dekke ekstra kostnader som følge av forsinket eller avlyst opphold.

* Praktikanter som tidligere har fått tilbud om praktikantopphold kansellert, eller som har måttet avbryte praktikantoppholdet som følge av covid-19, vil være søknadsberettiget på nytt.