Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Visitor’s visa and residence permit

A visitor's visa allows you to stay in Norway or other Schengen countries for up to 90 days over a period of 180 days. A residence permit gives you the opportunity to work in Norway and to stay for more than 90 days.

Information to applicants residing in Kosovo:

Family members and boyfriend/girlfriend of Norwegians may now come to Norway to visit. Norway opening for some visa categories from July 15th

Starting 15th of July, the Government allows the entry of foreign nationals from countries outside the EU/EEA (referred to as third-country nationals) who have family or an established romantic relationship in Norway. However, no exemptions are to be granted from quarantine duty or from ordinary provisions of the Immigration Act.

Who can apply for a visa to Norway now:

Foreign national who can document place of stay for quarantine according to Covid-19-regulation § 5, first paragraph, and who has the following relation to a person residing in Norway:  

  • Spouse, registred partner or cohabitant
  • Child or stepchild under 21 to a person residing in Norway
  • Parent or stepparent to a child under 21 residing in Norway
  • Boyfriend/girlfriend who have been in the relationship for a period of at least nine months. Parties are required to have met each other physically. The person who lives in Norway must submit a self-declaration which the relationship partner must present on arrival in Norway, confirming that the two requirements have been met. A copy of the form shall be submitted together with the application for a visa. Form can be found here: https://www.udi.no/globalassets/global/aktuelt/korona/solemn-declaration-on-relationship.pdf 

For more detailed information on the new regulation, see here https://www.udi.no/en/important-messages/endring-i-innreiseregler-fra-15.-juli/

 

Where and how to apply

From Monday 20th of July it is possible to apply for a visa at VFS Global for the category of applicants mentioned above. Please note that the visa application must be handed in at one of our VFS Global application centers. It is obligatory to book appointment. Due to the Covid 19-pandemic VFS application centers are not open all days: (VFS Ankara and Istanbul are open Wednesdays and Fridays, VFS Izmir and Antalya open Wednesdays). Please find link to all VFS applications centers at our webpage: https://www.norway.no/en/turkey/services-info/visitors-visa-res-permit/

Importance of documentation:

Please note that all normal application requirements for visa are valid. The lists of documentation requirements are available on VFS’ webpages. In addition, when handing in your application at VFS, you must prove that you are in one of the categories mentioned above. If not, VFS are instructed to refuse to receive your application.

 

For updated regulations and instructions from UDI, please see here (only in Norwegian):

https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-retningslinjer/udi-2020-009/

https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-retningslinjer/udi-2020-008/

https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-retningslinjer/udi-2020-011/

 

Anëtarët e familjes dhe i dashuri/e dashura e Norvegjezëve tani mund të vijnë në Norvegji për të vizituar të afërmit e tyre. Nga 15 Korriku Norvegjia hapet për disa kategori vizash.

Duke filluar nga 15 Korriku, Qeveria lejon hyrjen e shtetasve të huaj nga vendet jashtë BE/EEA (referuar si shtetas të vendeve të treta) që kanë familjen ose një lidhje romantike në Norvegji. Megjithatë, asnjë çlirim nga detyrimet e karantinës ose nga dispozitat e zakonshme të Ligjit të Emigracionit nuk do të miratohet.

Kush mund të aplikojë për vizë në Norvegji?

Shtetasi i huaj i cili mund të dokumentojë vendin e qëndrimit për karantinë sipas Covid-19-rregullorja § 5, paragrafi i parë, dhe i cili ka marrëdhëniet e mëposhtme me një person që banon në Norvegji:

  • Bashkëshorti/ja, partneri/ja i/e regjistruar ose bashkëjetuesi/ja.
  • Fëmijët ose fëmijët e bashkëshortit/es nën moshën 21 vjeç të një personi që banon në Norvegji.
  • Prindërit ose njerkët e një fëmije nën moshën 21 vjeç që banon në Norvegji.
  • I dashuri/e dashura të cilët janë në marrëdhënie për një periudhë të paktën nëntë muaj. Palëve u kërkohet që të jenë takuar me njëri-tjetrin fizikisht. Personi që jeton në Norvegji duhet të parashtrojë një vetëdeklarim të cilin partneri i marrëdhënies duhet ta paraqesë gjatë mbërritjes në Norvegji, duke konfirmuar se të dy kërkesat janë përmbushur. Një kopje e formularit duhet të dorëzohet së bashku me aplikimin për vizë. Formularin mund ta gjeni këtu: https://www.udi.no/globalassets/global/aktuelt/korona/solemn-declaration-on-relationship.pdf 

Për informata më të detajuara lidhur me rregulloren e re, referohuni https://www.udi.no/en/important-messages/endring-i-innreiseregler-fra-15.-juli/

 

Ku dhe si të aplikoni?

Nga e Hëna 20 Korrik është e mundur të aplikoni për vizë në VFS Global për kategoritë e lartpërmendura. Ju lutemi vini re se aplikimi për vizë (dokumentat e kërkuara) duhet të dorëzohen në një nga qendrat tona të aplikimit VFS Global. Është e detyrueshme të caktoni takim/termin. Për shkak të pandemisë Covid-19, jo të gjitha qendrat e aplikimit VFS janë të hapura dhe jo të gjitha qendrat e aplikimit janë të hapura gjatë gjithë ditëve të javës. (VFS Ankara dhe Stambolli janë të hapura të Mërkureve dhe Premteve, ndërsa VFS Izmir dhe Antalya vetëm të Mërkurave). Ju lutemi gjeni linqet për të gjitha qendrat e aplikimeve VFS në faqen tonë të internetit: https://www.norway.no/en/turkey/service-info/visitors-visa-res-permit/

Rëndësia e dokumentacionit:

Ju lutemi vini re se të gjitha kërkesat e mëparshme të aplikimit për vizë janë të vlefshme. Listat e kërkesave të dokumentacionit janë në dispozicion në faqet e internetit të VFS. Për më tepër, kur dorëzoni aplikacionin tuaj në VFS, duhet të dëshmoni se jeni në një nga kategoritë e përmendura më lart. Nëse jo, VFS është udhëzuar të refuzojë pranimin e aplikimit tuaj.

 

Për rregulloret dhe udhëzimet e përditësuara nga UDI, ju lutemi referohuni (vetëm në Norvegjisht):

https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-retningslinjer/udi-2020-009/

https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-retningslinjer/udi-2020-008/

https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-retningslinjer/udi-2020-011/

 

Opening for applications for residence permits to Norway

The Norwegian Embassy in Ankara will open for applications for residence permits to Norway from July 1st from Turkey, Ukraine, Kosovo and Serbia. Please note that it has not been opened for applications for c-visa yet.

All applications for residence permits must be handed in at one of the VFS applications centers. Please note that it is mandatory to book appointment.

Hapja për aplikime për leje qëndrimi në Norvegji

Ambasada Norvegjeze në Ankara nga data 1 Korrik do të hapet për aplikime për leje qëndrimi në Norvegji nga Turqia, Ukraina, Kosova dhe Serbia. Keni parasysh që Ambasada ende nuk është hapur për aplikime për vizë C.

Të gjitha aplikimet për leje qëndrimi duhet të dorëzohen në një nga qendrat e aplikimeve VFS. Ju lutemi keni parasysh se është e detyrueshme të caktoni termin.

COVID-19 – virus

Temporary suspension of visa representation agreements

In order to minimize the spread of the Covid-19 virus, the Norwegian government has decided to suspend all agreements of representation. The Norwegian Embassy in Ankara will therefore not issue Schengen visas to Denmark, Finland or Iceland. Persons that already has been issued a Schengen visa by our Embassy to go to these countries, must contact Danish, Finnish and Icelandic authorities to know if travel is possible.

Danish residence cases that has already been received by the Embassy will be processed as normal.

Restrictions on entry into Norway (COVID-19):

The Norwegian Government has implemented extensive restrictions on entry into Norway due to the spread of COVID-19. As a result, foreigners who do not hold a valid residence permit in Norway will be rejected at the border and refused entry into Norway under provisions of a Norwegian law relating to the control of communicable diseases. For the time being and until further notice, visas for visitors to Norway will not be granted.

For more information on the entry restrictions to Norway, please visit:

 

Regulation relating to rejection of foreign nationals without a residence permit out of concern for public health

In Norwegian: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-bortvisning-mv.-av-utlendinger-uten-oppholdstillatelse-i-riket-av-hensyn-til-folkehelsen/id2693697/

In English: https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/regulations-relating-to-rejection-etc.-of-foreign-nationals-without-a-residence-permit-in-the-realm-out-of-concern-for-public-health/id2693697/

Covid 19: Instruction on the processing of visa cases to Norway. All visa applications must be rejected, no visas must be issued, except in extraordinary situations

In Norwegian: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-072020--instruks-om-behandling-av-visumsoknader-i-forbindelse-med-utbruddet-av-sykdommen-covid-19/id2693661/

 

----------------------------

Applications for visitor's visa and residence permit for Norway are handled by the Norwegian Embassy in Ankara, Turkey. All applications are to be submitted through VFS Global in Pristina. Norway is also handling visa applications on behalf of Denmark and Iceland and residence cases on behalf of Denmark. If you are applying for a visa to Iceland or Denmark, you are to follow the same process as if you were to apply for a visa to Norway. If you are applying for a residence permit to Denmark please send an email to [email protected] for instruction on procedure.

If you have any questions, please contact our external service provider VFS's Helpline or the Norwegian Embassy in Ankara.

Visa appliction Centre (VFS):
Telephone: 0900 11122 or +383 38 606 604 (international)
E-mail: [email protected]
Webpage: www.vfsglobal.com/Norway/Kosovo/
Address: Str. Rustem Statovci, No. 36, 10000, Prishtina
Opening hours: Monday to Friday between 09:00-16.00

The Norwegian Embassy, Ankara:
In order to contact the Visa Section at the Embassy in Ankara you must write an email to [email protected]
Webpage: https://www.norway.no/en/turkey/