Visa

Visa Application Centre

From 2 May, all applicants from Albania and Kosovo that wish to apply for a Norwegian residence permit shall go to the VFS Global Visa Application Centre in Prishtina.

The address of the Visa Application Centre is street “Rrustem Statovci” no. 36, 10 000 Prishtina (on the main road opposite to City Park)

Please note that applicants must now book an appointment with VFS here https://www.vfsglobal.com/Norway/Kosovo/ in order to submit their residence permit papers.

All applicants must have registered their application on the Norwegian Application Portal, as before.

Those that have booked an appointment 29 and 30 April in order to bring their papers to the Embassy, can come to this appointment.

 

VFS Global Qendra e Aplikimit për Viza në Prishtinë tani do të pranon aplikacionet për leje qëndrimi në Norvegji

Nga data 2 Maj 2019, të gjithë aplikuesit nga Kosova dhe  Shqipëria që dëshirojnë të aplikojnë për leje qëndrimi në Norvegji duhet të dorëzojnë dokumentet e tyre në VFS Global Qendra e Aplikimit për Viza në Prishtinë.

Procedura e aplikimit për leje qëndrimi në Norvegji (bashkim familjar, studim ose punë) është si në vijim:  

Apliko online:

Caktimi I terminit:

  • Aplikuesit duhet të caktojnë një termin me VFS Global Qendra e Aplikimit për Viza: https://www.vfsglobal.com/Norway/Kosovo/ në mënyrë që të dorëzojnë aplikacionin për leje qëndrimi në Norvegji.

Dorëzimi I aplikacionit dhe dokumenteve të kërkuara:

  • Aplikuesit duhet të dorëzojnë aplikacionin e tyre dhe dokumentetet e kërkuara tek VFS Global Qendra e Aplikimit për Viza në Prishtinë.
  • Rruga “Rrustem Statovci” no. 36, 10 000 Prishtina, (në rrugën kryesore përballë Parkut të Qytetit)
  •  Numrat Kontaktues: +383 38 412 712; 383 38 412 812

Terminet ekzistuese per Prill do të mbesin ashtu siç janë caktuar, por nga data 2 Maj 2019 e tutje nuk do të ketë mundësi të caktohen termine të reja përmes Portalit Online Norvegjez.

 

VFS Global Visa Aplikacioni Centar u Prištini primače zahteve (aplikacije) za boravišne dozvole u Norveškoj

Od 2 Maja, svi podnosioci zahteva (aplikanti) sa Kosova i Albanije, koji žele da podnesu zahtev za boravišnu dozvolu u Norveškoj, treba da idu u VFS Global- Viza Aplikacioni Centar u Prištini.

Procedura  aplikacije za boravišne dozvole u Norveškoj (porodično spajanje, studiranje i za rad) je kao dole navedeno:

 

Apliciranje preko interneta:

  • Podnosioc zahteva (aplikant) treba da registrira i naplati za aplikaciju, preko interneta u aplikacionom portalu:       https://selfservice.udi.no/

Zakazati vreme (termin):

Podnošenje aplikacije i neophodnu dokumentaciju:

  • Podnosioc zahteva (aplikant) treba da preda aplikaciju i neophodnu dokumentaciju u VFS Visa Aplikacioni Centar u Prištini.
  • Ulica ``Rrustem Statovci`` br 36, 10000 Priština ( na glavnom putu nasuprot gradskom parku)
  • Brojevi telefona: +383 38412 712 ; +383 38 412 812

Termini za APril če ostati po rasporedu, ali od 2 Maja 2019 neče biti više moguče dobiti termine preko Norveškog aplikacionog portala.