Visa

The Visa Application Center will be moved to a new location

The VFS Global - Visa Appelication Center in Prishtina will be moved to a new location from the 18th of June 2018

| Prishtina

New address:
          - Street “Rrustem Statovci” no. 36, 10 000 Prishtina 
            
(in the main road opposite to City Park).

 

VFS Global - Qendra e Aplikimit për Viza në Prishtinë nga 18 Qershori 2018 do të zhvendoset në lokacion të ri.

 Adresa e re:
        - Rruga: "Rrustem Statovci" nr.36 , 10 000 Prishtinë
          (në rrugën kryesore përballë Parkut të Qytetit).

 

VFS Global - Centar za viznu Aplikaciju u Prištini od 18 Juna 2018 biče premešten u novoj lokaciji.

Nova Adresa:
         - Ulica: "Rrustem Statovci" br.36, 10 000 Priština 
       
   (na glavnoj ulici ispred Gradskog Parka)