Misleading information on employmentopportunities in Norway

The Embassy has been informed that various online news portals in the region are announcing work opportunities in Norway. The Embassy would like to state that we have found the contents of these articles to be misleading.

| Prishtina

There are no recent changes in the Norwegian work immigration policies, nor an increase in availability of work opportunities for non-EU citizens. We advise all who would like to pursue work in Norway to refer to our webpage for accurate information. 

 

Ambasada është e informuar qe portale të ndryshme ne rajonë kanë njoftuar për mundësin e punësimit në Norvegji. Ambasada dëshiron të ju informojë që përmbajtjet e këtyre artikujve janë jo të vërteta (mashtruese). Nuk ka ndryshime te kohëve të fundit në politikat Norvegjeze sa i përket emigracionit për punë, as në rritjen e disponueshmërise se mundesive te punësimit për qytetarët qe nuk janë banorë të BE (Bashkesis Europjane). Ne i këshillojmë të gjithë ata që dëshirojnë të kërkojnë punë në Norvegji, ti referohen web faqës sonë zyrtare https://www.udi.no/en/want-to-apply/work-immigration/, për informacione të sakta.

 

Ambasada je informisana da različiti portali u regionu, objavili su mogučnost zapošljavanja u Norveškoj. Ambasada želi da vas obavesti da sadržaji ovih članaka su neistiniti (lažni). Nema nikakvih nedavnih promena u politici  Norveške što se tiče imigracije rada niti povečane dostupnosti radnih mesta za državljane koji ne pripadaju EU ( Evropskoj Uniji). Savetujemo, svakome ko želi da radi u Norveškoj da se uputi našoj zvaničnij web stranici: https://www.udi.no/en/want-to-apply/work-immigration/ za, tačne informacije.