Information for Citizens of Republic of Macedonia regarding immigration cases

As of the 21st of August, The Royal Norwegian Embassy in Prishtina no longer handles immigration (residence applications) for citizens of the Republic of Macedonia.

| Prishtina

For all immigration (residence permits) and consular matters contact the Royal Norwegian Embassy in Belgrade as it is representing Republic of Macedonia.

Phone:+381113208000
E-mail:emb.belgrade@mfa.no
Web: https://www.norway.no/en/serbia

_________________________________________________________________________

Informatë për qytetarët e Republikës së Maqedonisë në lidhje me çështjet konsulare dhe të imigrimit

Ambasada e Mbretërisë Norvegjeze në Prishtinë ju njofton qe prej datës 21 gusht 2017, nuk do të pranoj/merret me çështjet e imigrimit (aplikacionet e leje qëndrimit) për Norvegji për qytetaret e Republikës së Maqedonisë.

Për të gjitha rastet e imigrimit dhe konsulare kontakto Ambasadën e Mbretërisë Norvegjeze në Beograd pasi që e përfaqëson Republikën e Maqedonisë.

Phone:+381113208000
E-mail:emb.belgrade@mfa.no
Web: https://www.norway.no/en/serbia

__________________________________________________________________________________

Informacija za građane Republike Makedonije u vezi sa imigracionim i konzularnim pitanjima

Ambasada Kraljevine Norveške u Prištini želi da vas obavesti da od 21 avgusta 2017. godine neće  razmatrati imigraciona (zahteve za boravište)  za građane Republike Makedonije.

Za sva imigraciona (zahteve za boravište) i konzularna pitanja, kontaktirajte Ambasadu Kraljevine Norveške u Beogradu koja je nadležna za Republiku Makedoniju.

Telefon. +381113208000

E mail: emb.belgrade@mfa.no

Web:https://www.norway.no/en/serbia