Photo of Amman - Photo:Ole Denstad
Amman Ole Denstad

Studentpraktikant i Amman våren 2022

Den norske ambassaden i Amman tilbyr én praktikantplass våren 2022 for tidsrommet medio januar til medio juni med søknadsfrist 1. november 2021.

Om praktikantordningen

Formålet med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. I løpet av perioden får studentpraktikanten utføre varierte oppgaver som gir innblikk og trening i utenriksstasjonens daglige gjøremål. Ambassaden i Amman er ansvarlig for Norges forbindelser til Jordan og Irak. Ettersom Jordan er et viktig knutepunkt for regionalt engasjement, er det også muligheter for å bli involvert i regionale problemstillinger.

Faste arbeidsoppgaver vil inkludere ukentlig internrapportering om politiske hendelser i Jordan og Irak. Praktikanten vil også ha overordnet ansvar for ambassadens nettside og sosiale medier, med hensikt å engasjere både norsk, jordansk og irakisk publikum i utenrikstjenestens virksomhet. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten også engasjeres i det politiske og humanitære arbeidet, oppfølging av ambassadens bistandsportefølje, samt administrative og konsulære oppgaver. Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Kvalifikasjoner

Praktikantordningen er åpen for norske studenter. Målgruppen er først og fremst studenter som er i et studieløp. Dersom vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. En kandidat som har fullført mastergrad kan likevel bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å ta en doktorgrad.

Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ, gode samarbeidsevner samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne (både på norsk og engelsk) blir vektlagt i utvelgelsesprosessen. Vi ser også etter kandidater med interesse for sosiale medier. Søkere som tidligere har vært studentpraktikanter i utenrikstjenesten vil ikke bli vurdert.

Det vil være et fortrinn med nærmere kjennskap til politikk, kultur og samfunn i Midtøsten, samt arabisk språk.

Stipend og praktiske forhold

Praktikanter tilståes et stipend, p.t. 13.500 NOK pr. måned, uavhengig av om de mottar støtte fra Lånekassen. Reise- og boutgifter må dekkes av praktikanten selv.

Det er en forutsetning at studentpraktikanten er norsk statsborger, og at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres. Praktikanten må også søke NAV Utland om rett til utvidet støtte til helsetjenester gjennom å søke om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge. 

Praktikanten m være student ved et godkjent lærested (https://lanekassen.no) og kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Det understrekes at praktikanter og stasjonene må være forberedt på at endring i reiserådet frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold dessverre må kanselleres. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse ikke vil bli dekket i slike situasjoner.

Søknad

Søknad og CV, begge på engelsk, inkludert karakterer og referanser/attester sendes til ambassaden via e-post: emb.amman@mfa.no. E-postens tittelfelt merkes med «Praktikantsøknad vår 2021». Vennligst send søknaden i en samlet PDF-fil, der navnet på filen er merket med søkerens navn.

Søknadsfrist: 1. november 2021.

For mer informasjon om praktikantordningen, vises det til Utenriksdepartementets retningslinjer.

Spørsmål om praktikantordningen rettes til ministerråd/nestleder Rita F. Sandberg, rita.furuseth.sandberg@mfa.no eller ambassaderåd Are Berentsen are.berentsen@mfa.no