Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Bistand til nordmenn

Ambassaden kan på enkelte områder bistå norske borgere som er bosatt i eller er på besøk i Jordan. På denne siden vil du finne informasjon om våre tjenester.

Hva kan du få hjelp til?

 • Vi kan utstede et nødpass og forlenge passets gyldighet. Les mer om dette ved å klikke på "Pass” under lenken "Ambassadens tjenester".
 • Vi kan kontakte pårørende i Norge, forsikringsselskap ved sykdom eller død, advokat etc.
 • Vi kan hjelpe til med å finne lege eller sykehus.
 • Vi kan bistå med å skaffe advokat.
 • Vi kan - i helt spesielle tilfeller - utstede nødlidenhetslån for hjemreise.
 • Vi kan bistå pårørende ved dødsfall i utlandet.
 • Ved arrestasjon/fengsling i utlandet kan utenriksstasjonene formidle kontakt ved besøk i fengselet.

  

Hva kan vi ikke hjelpe deg med?

 • Vi betaler ikke hjemreiser (men vi kan være behjelpelige med overføring av penger til hjemreise).
 • Vi kan ikke få deg løslatt fra fengsel eller betale en advokat.
 • Vi kan ikke betale sykehus eller lege uten at du, din familie eller din bank stiller sikring.
 • Vi kan ikke skaffe deg bolig, arbeid eller arbeidstillatelse.
 • Vi kan ikke blande oss inn i rettergang.
 • Vi kan ikke betale regninger for hotell, juridisk bistand eller andre utgifter.
 • Vi kan ikke assistere i kjøpsrettslige saker.
 • Vi kan ikke overføre/utbetale sosialstønad.
 • Vi kan ikke foreta vigsel.

 

Hvordan kontakter du oss utenom åpningstider?

Ved nødstilfeller utenfor åpningstiden (søndag til torsdag 9-16.30)  kan du ringe ambassadens vanlige nummer. Du vil da få muligheten til å bli satt over til Utenriksdepartementets Operative Sentral som er døgnbemannet. Husk at du også kan kontakte nødetatene i Jordan ved å ringe 911.

 

Bistand i Irak

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Irak. Det er ambassaden i Amman som dekker Irak. Ambassadens muligheter til å yte konsulær bistand til norske borgere, og til personer med oppholdstillatelse i Irak, er meget begrenset og kan ta lang tid. Dersom man velger å reise på tross av reiserådet, er dette på eget ansvar. Det er i slike tilfeller viktig å sjekke at man har gjeldende reiseforsikring; ofte vil et reiseråd gjøre at forsikringen ikke er gyldig i Irak.

Covid-19:
Ambassadens muligheter til å yte konsulær bistand til norske borgere, og til personer med oppholdstillatelse i Irak er blitt ytterligere begrenset som følge av reiserestriksjonene i forbindelse med covid-19. Ambassaden i Amman gjennomfører p.t. ikke ordinære tjenestereiser grunnet reiserestriksjonene i Jordan og Irak, og vil ha svært begrensede muligheter til å bistå i Irak.

 

Valg

Ambassaden er stemmelokale ved stortings- og kommunevalg.

Husk at for å avgi stemme bør du være ute i god tid før valget slik at din stemme kan sendes til Norge tidsnok.

 

Registrering

Ambassaden ønsker å registrere alle nordmenn som oppholder seg i Jordan. En grunn til dette er at det under en krisesituasjon (naturkatastrofer, terrorisme etc.) vil være viktig at ambassaden vet hvilke nordmenn som er i landet. Vi oppfordrer deg derfor til å registrere deg hos UD før avreise.

 

Ekteskap

For norske statsborgere som ønsker å inngå ekteskap med jordanske statsborgere i Jordan gjelder de samme regler hva angår forhåndsdokumentasjon som for nordmenn som gifter seg på vanlig måte i Norge. Man må derfor ha gyldig ekteskapsattest fra offentlig norsk myndighet. Denne fremlegges for jordanske myndigheter før inngåelse av ekteskapet på samme måte som man i Norge fremlegger ekteskapsattest for norsk vigselsmann.

For at jordanske myndigheter skal kunne godta den norske ekteskapsattesten må den legaliseres av det norske utenriksdepartementet og deretter bekreftes av ambassaden. Dokumentet bør være på engelsk.   

For nordmenn bosatt i Norge er det Skatteetaten som skal prøve ekteskapsvilkårene og utstede ekteskapsattest. Er man registrert utflyttet, skal prøvingen foretas av Skattekontoret der man sist var registert. Nærmere informasjon finnes på Skatteetatens nettsider.

 

Reiseforsikring

Ambassaden ønsker også å minne om viktigheten av å tegne omfattende reiseforsikring før avreise.

 

Ytterligere informasjon

For mer informasjon om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten, trykk her.