Handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter

I oktober 2015 lanserte regjeringen nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter. Handlingsplanen skal gjøre det enklere for norske bedrifter å ta i bruk FNs veiledende prinsipper.

Handlingsplanen presenterer også tiltak for hvordan norske myndigheter skal følge opp prinsippene. Den klargjør hva norske myndigheter forventer av norske selskaper, men også hva næringslivet kan forvente av norske myndigheter når det gjelder bistand og råd.

- Menneskerettighetene er under press mange steder i verden. Samtidig er det dokumentert at selskaper som integrerer menneskerettigheter, høye anti-korrupsjonsstandarder og miljømessige hensyn er mer lønnsomme på lengre sikt. Jeg er derfor glad for å kunne lansere en nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter, sier utenriksminister Børge Brende.

Regjeringen foreslår i handlingsplanen en rekke tiltak:

•Sikre større samstemthet og kompetanse om ansvarlig næringsliv i offentlig forvaltning.

•Vurdere å samlokalisere ressurser fra flere aktører som gir veiledning om næringslivets samfunnsansvar i ett veiledningssenter.

•Inkludere respekt for internasjonale menneskerettigheter i offentlige kontrakter.

•Jobbe for at bestemmelser om respekt for menneskerettigheter, herunder ivaretakelse av arbeidstakeres grunnleggende rettigheter og miljø, inkluderes i bilaterale frihandelsavtaler og investeringsavtaler.

•Prioritere rammebetingelser, institusjonsbygging og utvikling av adekvat lovverk for å sikre menneskerettighetene i prioriterte utviklingsland.

•Gjennom internasjonalt samarbeid jobbe for at ofre for grove og systematiske menneskerettighetsbrudd får tilgang til effektiv klagebehandling.

•Støtte Høykommissæren for menneskerettigheter (OHCHR) i arbeidet med å styrke nasjonale rettssystemer.  

Handlingsplanen kan du lese her.