Utlysning studentpraktikant høsten 2019

Praktikanter i Dublin - Photo:Royal Norwegian Embassy
Våre nåværende praktikanter Christopher Lawrence Skelton og Oda Eriksen Rønning ønsker nye praktikanter velkommen til Dublin

NB!! SØKNADSFRISTEN FOR DENNE UTLYSNINGEN HAR NÅ UTLØPT! Den norske ambassaden i Dublin søker to studentpraktikanter for høsten 2019. Praktikantoppholdet i Dublin har en varighet på seks måneder og tiltredelse vil være henholdsvis juli og august 2019. Søknadsfrist er 10. mars.

Målsettingen med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det blir lagt vekt på at praktikantene, gjennom orienteringer og løpende veiledning, skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikantene ta del i løpende oppgaver i tilknytning til blant annet kultursamarbeid, informasjonsarbeid, politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, samt enkelte administrative arbeidsoppgaver. Ettersom ambassaden er relativt liten vil praktikantene få en allsidig opplæring og godt innblikk i ambassadens daglige virksomhet.

Søkere til praktikantplassen må være registrert under utdanning ved et godkjent lærested i Norge eller i utlandet. En kandidat som har fullført en bachelorgrad vil bli vurdert dersom vedkommende har planlagt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad. Personer som ikke lenger er i et studieløp, er ikke kvalifisert til å søke.

Det er et krav at søker ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten idligere. Søker må være norsk statsborger og ha medlemskap i folketrygden.

Praktikantoppholdet er ikke lønnet. Det gis imidlertid stipend til dekning av boutgifter. Stipendet fastsettes i forhold til UDs gjeldende satser for levekostnader i landet, som per januar 2019 er 11 500 NOK pr. mnd. Praktikantoppholdet kan i noen tilfeller også kvalifisere til stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon, se Erasmus+-prosjektet på http://studeriutlandet.no/Studieprogram/Erasmus-studieopphold.

Praktikanten er selv ansvarlig for utgifter forbundet med opphold og reise til og fra Dublin.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på relevant faglig bakgrunn samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk. Det forutsettes god kjennskap til bruk av sosiale medier og IKT-verktøy. Søkere bør ha interesse for politikk, samfunn og økonomi. Tidligere utenlandserfaring og erfaring med arrangementsorganisering teller positivt i vurderingen.

Søknad med CV, karakterutskrifter og andre relevante vedlegg sendes som én samlet fil til emb.dublin@mfa.no innen søknadsfristen 10. mars 2019. Søknad merkes med «Praktikant».

Spørsmål om praktikantplassene rettes til ambassaden på epost emb.dublin@mfa.no eller telefon +353 1 662 1800 / +47 23 98 21 00. Spørsmål kan også rettes til nåværende praktikanter (oda.eriksen.ronning@mfa.no og christopher.lawrence.skelton@mfa.no).