Ambassaden i Teheran søker to studentpraktikanter høsten 2022!

Den norske ambassaden i Teheran tilbyr to praktikantplasser for studenter høsten 2022 - en fantastisk mulighet til å oppleve et spennende land fra innsiden! Søk innen 22. mars 2022.

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens personale vil praktikantene delta i ambassadens løpende virksomhet, og det vil bli lagt vekt på å gi praktikantene bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver.

Tjenestestedet

Ambassaden i Teheran er en mellomstor ambassade som ivaretar Norges forbindelser til Iran. Interessen for Iran har vært stor de siste årene. Irans rolle i regionen, landets forhold til geopolitiske stormakter, forhandlingene om atomavtalen (JCPOA), innenrikspolitiske spørsmål og mye mer gjør Iran til et usedvanlig interessant og lærerikt sted å tjenestegjøre. Dette gjelder politiske, økonomiske og kulturelle forhold.

Praktikantene vil arbeide med en rekke varierte arbeidsoppgaver som inngår i ambassadens virksomhet. Eksempler på dette er rapportskriving om politikk, økonomi, kultur, næringsfremme, menneskerettigheter samt informasjonsarbeid på sosiale medier og ambassadens hjemmeside.

Kvalifikasjoner
Høsten 2022 søker ambassaden i Teheran to praktikanter som ønsker å jobbe med følgende hovedarbeidsområder:

 • Økonomi og næringsliv
 • Politikk og kultur

Søkere bes tilpasse søknaden i henhold til det foretrukne arbeidsområdet. Det forutsettes at praktikantene er fleksible, initiativrike, og at de ved behov kan delta i andre arbeidsoppgaver ved ambassaden. Kjennskap til og interesse for Midtøsten, utenriks- og sikkerhetspolitikk, økonomi og/eller næringsfremme vil tillegges vekt. God skriftlig fremstillingsevne på norsk er avgjørende. Gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig er et krav og persisk språkkompetanse er et pluss. Utenlandserfaring er ønskelig.

Vi gjør oppmerksom på at Teheran er en hovedstad med storbyutfordringer. En viss grad av selvstendighet, robusthet og tålmodighet kommer derfor godt med. Ellers er Teheran en spennende by, miljøet på ambassaden godt og vi håper praktikantene kan bidra ytterligere til dette.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

 • Praktikantoppholdet vil normalt løpe fra 1. august til 22. desember 2022.
 • Det tilstås et stipend som p.t. utgjør NOK 11 250,- pr. måned, til dekning av bo- og levekostnader. Kostnadsnivået i Iran er lavt og stipendet oppfattes som romslig.
 • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Teheran.
 • Praktikantene må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet.
 • Visum må være ordnet før tiltredelse og ambassaden bistår med dette.
 • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.
 • Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.
 • Søkere må være student ved et godkjent lærested (https://www.lanekassen.no).
 • Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vil ikke bli vurdert.
 • UD dekker ikke påløpte kostnader dersom praktikantoppholdet må avlyses før tiltredelse.

Søknad med CV, karakterutskrifter og evt. attester sendes pr. e-post til: emb.tehran@mfa.no innen 22. mars 2022 og merkes med «Praktikant høst 2022» i emnefeltet. Alle søkere vil få svar og de mest aktuelle kandidatene vil bli kontaktet for skriftlig oppgave og videointervju.

Spørsmål om praktikantordningen kan stilles på e-post til nestleder Johannes Peckolt Fordal.

UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen finnes her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen.html?id=485910

Søknadsfrist er 22. mars 2022.

Lykke til!