Ambassaden i Teheran søker to studentpraktikanter våren 2019!

Tehran - Photo:Tehran

Den norske ambassaden i Teheran tilbyr to praktikantplasser for studenter våren 2019 - en fantastisk mulighet til å oppleve et spennende land fra innsiden! Søk innen 2. oktober 2018.

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikantene delta i ambassadens løpende virksomhet, og det vil bli lagt vekt på å gi praktikantene bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver.

Tjenestestedet

Ambassaden i Teheran er en mellomstor ambassade som ivaretar Norges forbindelser til Iran. De siste årene har interessen for Iran økt betraktelig. Atomavtalen, nye muligheter for næringslivet, samt forholdene i regionen for øvrig gjør Iran til et usedvanlig interessant og lærerikt sted å tjenestegjøre. Dette gjelder både politiske, økonomiske og kulturelle forhold.

Praktikantene vil arbeide med en rekke varierte arbeidsoppgaver som inngår i ambassadens virksomhet. Eksempler på dette er rapportskriving om politikk, økonomi og menneskerettigheter, informasjonsarbeid, næringsfremme, samt kulturarbeid.

Kvalifikasjoner
Våren 2019 søker ambassaden i Teheran to praktikanter som ønsker å jobbe med følgende hovedarbeidsområder:

 • Økonomi og næringsliv
 • Politikk og kultur

Søkere bes tilpasse søknaden i henhold til det foretrukne arbeidsområdet. Det forutsettes at praktikantene er fleksible, initiativrike, og at de ved behov kan delta i andre arbeidsoppgaver ved ambassaden. Kjennskap til og interesse for Midtøsten, utenriks- og sikkerhetspolitikk, økonomi og/eller næringsfremme vil tillegges vekt. Gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig er et absolutt krav og persisk språkkompetanse er et pluss. Utenlandserfaring er ønskelig.

Vi gjør oppmerksom på at Teheran er en hovedstad med storbyutfordringer. En viss grad av selvstendighet, robusthet og tålmodighet kommer derfor godt med. Ellers er Teheran en spennende by og miljøet på ambassaden godt og vi håper praktikantene kan bidra ytterligere til dette.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

 • Praktikantoppholdet vil normalt løpe fra 1. januar til 30. juni 2019.
 • Det tilstås et stipend som p.t. utgjør NOK 10.000,- pr. måned, til dekning av bo- og levekostnader. Vi gjør oppmerksom på at dette kan endres iht. valutasituasjonen.
 • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Teheran.
 • Praktikantene må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet. Bolig kan ikke formidles.
 • Visum må være ordnet før tiltredelse og ambassaden bistår med dette.
 • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.
 • Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.
 • Søkere må være student ved et godkjent lærested (https://www.lanekassen.no).
 • Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vil ikke bli vurdert.

Søknad med CV, karakterutskrifter og evt. attester sendes pr. e-post til: emb.tehran@mfa.no innen 2. oktober 2018 og merkes med «Praktikant vår 2019» i emnefeltet. Alle søkere vil få svar og de mest aktuelle kandidatene vil bli kontaktet for skriftlig prøve og telefonintervju.

Spørsmål om praktikantordningen kan stilles til nåværende praktikanter Vilde Stræte Ingstad og Per Søreide Senstad, telefon (0047) 23953613.

UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen finnes her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen.html?id=485910

Søknadsfrist er 2. oktober 2018.

Lykke til!