اطلاعات در مورد ویزا و امور کنسولی

اگر قصد درخواست ویزای نروژ دارید و یا احتیاج به کمک در امور کنسولی دارید لطفا در این قسمت ادامه دهید

ویزا

کلیه متقاضیان باید با وقت قبلی به وی ا ف اس مراجعه فرمایند

برایتعیین وقت لطفا به ادرس ذیل ایمیل ارسال فرمایید

appointmentnorway@vfshelpline.com

 ایمیل باید شامل اطلاعات ذیل باشد             

نام ونام خانوادگی                                              

 شماره گذرنامه                                      

 تاریخ تولد                                                   

 تاریخ انقضا گذرنامه                          

 ملیت                                                             

 تاریخ خروج از ایران                               

 شماره تماس                                           

 ادرس ایمیل برای تایید وقت

 تاییدیه وقت شما به ادرس ایمیل ارسال خواهد شد.

 

امور کنسولی

جهت تمدید گذرنامه نروژی – تست دی ا ن ا داشتن وقت قبلی الزامی میباشد.

برای تعیین وقت لطفا تقاضای خود را  به ادرس ایمیل

 .ارسال  نمایید

Consular.teheran@mfa.no